วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชาว “SAMART” เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ชาว “SAMART” เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

  • Share:

ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทสามารถ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ได้เข้าเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ต้านโกง” ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกในด้านความซื่อสัตย์สุจริต การมีจริยธรรมที่ดี อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป