วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เกษตรแปลงใหญ่ชีวิตดี๊ดี

เกษตรแปลงใหญ่ชีวิตดี๊ดี

  • Share:

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยการรวมกลุ่มกันทำการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 2,535 แปลง พื้นที่ 3.38 ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม 249,106 ราย จำนวน 78 สินค้า โดย

สศก.ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 28 จังหวัด ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย.2560 ที่ผ่านมา จำนวน 1,848 ตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรมีรายได้แล้วจากกลุ่มสินค้า ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,211-1,749 บาทต่อไร่

ส่วนการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (สมาร์ทฟาร์มเมอร์) จำนวน 16,716รายนั้น เกษตรกรได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 36,865 ราย มีการพัฒนาเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลง ซึ่งเกิดจากการส่งเสริมให้ความรู้ด้านต่างๆจนทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน ค่าปัจจัยการผลิต เช่น ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่าสารเคมีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกร 95% พอใจต่อโครงการ เพราะมีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ปี 2560 นี้ ถือเป็นอีกปีที่เห็นผลงานจากโครงการแปลงใหญ่ เพราะสามารถถ่ายความรู้ให้แก่เกษตรกร และเห็นผลงานเป็นอย่างดี อาทิ ส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้การเพาะปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,045-1,643 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจเพราะมีรายได้เพิ่ม โดยปี 2561 คาดว่าจะมีแปลงใหญ่รวม 4,195 แปลง โดยกระทรวงเกษตรฯจะบูรณาการในแผนงานการทำงานอย่างเข้มข้น เน้นพัฒนาตามแปลงที่ทำ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้