วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นปร.9 เข้าทำงาน (ต่อ)

นปร.9 เข้าทำงาน (ต่อ)

โดย ซี.12
5 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ข้าราชการที่เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของสำนักงาน ก.พ.ร. รุ่นที่ 9 (นปร.รุ่นที่ 9) นั้น

ได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการต่างๆรวม 26 ส่วนราชการ ดังได้แจ้งให้ทราบส่วนหนึ่งยังมีส่วนที่เหลือมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

11.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี คือ นางสาวเพ็ญพธู ภักดีบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

12.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี คือ นายประดิทัศน์ ประจนปัจจนึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

13.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี คือ นายธเนศ เรียงแหลม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

14.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี คือ นางสาวชนิดาภา ดำรงเดชโสภณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

15.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี คือ นางสาวณัฐินี พรหมประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

16.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ นางสาวมนุญพร ทับถม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

17.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง คือ นางสาวมัลลิกา จรูญวิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

18.กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง คือ นางสาวชนิตร์นันทน์ ผิวสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

19.กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง คือ นายณภัทร ต่างวิวัฒน์ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

20.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ นางสาวสุภานัน คำโม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

21.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ นายวีรวิชญ์ พันธ์ทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

22.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม คือ นางสาวอจินไตย เฮงรวมญาติ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

23.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน คือ นางสาวศรีนาถ โพธิ์พุทธชัย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

24.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คือ นางสาววรรณธิรา น้อยศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

25.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ นายยอดบุตร ก้อนแก้ว นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

26.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คือ นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทั้งหมดนี้จะเป็นข้าราชการที่มีความหมายในอนาคตในฐานะนักบริหารการเปลี่ยนแปลง และสามารถเติบโตขึ้นเป็นเสนาธิการหรือผู้นำหน่วยในฝ่ายพลเรือนในอนาคต.

นปร.9 เข้าทำงาน

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้