วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์" กปน.รณรงค์ประหยัดน้ำในวันส้วมโลก

สุขาไม่สุขีถ้าไม่มีน้ำประปา

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก” เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาด้านสุขาภิบาล ซึ่งในปีนี้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานรณรงค์วันส้วมโลก “เส้นทางส้วม...ครบวงจร” Where does our poo go? และพิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับการประปานครหลวง (กปน.) รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนส้วมและน้ำประปาสะอาด

ในครั้งนี้นอกจาก กปน.จะร่วมรับมอบประกาศฯแล้ว ยังร่วมจัดนิทรรศการ “สุขาไม่สุขี...ถ้าไม่มีน้ำประปา” โดยนำเสนอแอพพลิเคชั่น MWA onMobile แอพของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ในนิทรรศการยังนำเสนอกระบวนการผลิตน้ำประปา แผนน้ำประปาปลอดภัย และนักวิทย์ชุดขาว เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค

วรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 ประเภทอาชีวศึกษา กล่าวว่า “จากพฤติกรรมการใช้น้ำของคนไทยทุกวันนี้ เราต้องแก้ไขเรื่องทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกให้รู้จักประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยต้องประชาสัมพันธ์ในเชิงลึกให้รู้ว่า น้ำที่สูญเสียไปอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนได้ในอนาคต โดยทางวิทยาลัยฯ ก็มีแนวทางประหยัดน้ำ ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น นำน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัดแล้วนำไปรดน้ำต้นไม้ ขุดบ่อพักน้ำสำหรับเลี้ยงปลาและเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง เป็นต้น”

ไชยยนต์ อรุณสุริยศักดิ์ ผู้จัดการภาคกลางคืน โรงแรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงฯ กล่าวว่า “คนไทยในปัจจุบันใช้น้ำค่อนข้างฟุ่มเฟือย ควรมีการรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ พร้อมแนะนำวิธีการประหยัด เช่น นำน้ำจากการซักผ้าล้างจานไปทำความสะอาดพื้นต่อ นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ ดูแลก๊อกและท่อน้ำให้อยู่ในสภาพดี ป้องกันการรั่วซึม โดยทางโรงแรมของเราก็มีการปรับวาล์วน้ำไม่ให้แรงเกินไป เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และบำรุงรักษาระบบประปาโดยตลอด”

สุนิสา รักษาศรีมีสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมาเยี่ยมชมงาน กล่าวว่า “ตัวเองอาศัยอยู่ทางภาคใต้ ซึ่งน้ำประปาในพื้นที่ยังไม่ค่อยสะอาด น้ำเป็นสีเหลืองส้ม ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้ ส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากบ่อบาดาล หรือซื้อตามร้านค้ามากกว่า อย่างไรก็ดี แม้น้ำสะอาดจะมีอยู่อย่างจำกัด แต่ก็เห็นว่าคนไทยยังใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือย เปิดน้ำทิ้งไว้เวลาล้างหน้าแปรงฟัน จะเห็นความสำคัญก็ตอนที่น้ำไม่ไหลเท่านั้น ดังนั้น เราต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ กดชักโครกเพียงครั้งเดียว ลดการใช้น้ำให้มากที่สุด”

น้ำทุกหยดมีค่าโดยเฉพาะน้ำสะอาด เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสุขอนามัยที่ดี กปน.จึงมุ่งมั่นผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค ตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เราทุกคนได้มีน้ำประปาใช้ทั้งในวันนี้ และอนาคตข้างหน้าอย่างยั่งยืน.