วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นปร.9 เข้าทำงาน

นปร.9 เข้าทำงาน

โดย ซี.12
4 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ข้าราชการพันธุ์ใหม่ตามโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 (นปร.รุ่นที่ 9) ได้สำเร็จจากการศึกษาอบรมของโครงการแล้วหลังตรากตรำมายาวนาน 22 เดือน

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ตลอดจนมีความสามารถในการเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิชาการ และด้านการบริหาร

ปัจจุบันมี นปร.สำเร็จจากโครงการฯ และไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการต่างๆแล้ว 9 รุ่น จำนวน 316 คน โดยในปี 2560 นปร.รุ่นที่ 9 จำนวน 38 คน ได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการต่างๆ รวม 26 ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

1.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มี 4 ราย คือ 1.นางสาวรุ่งวรา อังศธรรมรัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 2.นางสาวปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 3.นางสาวศมาพร สัตยสัณห์สกุล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 4.นายรชต ละอองเทพ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

2.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี มี 3 ราย คือ 1.นางสาวมนพะงา เล็กขาว นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ 2.นางสาวพรรษมนต์ พงศ์อิทธิโภคิน นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 3.นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

3.กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี 3 ราย คือ 1.นางสาวญาใจ วัฒนปรีดา นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 2.นางสาวตรองจุติ ศิลาคุปต์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 3.นางสาวเพ็ญลักษณ์ ปรคุณหนูพึ่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

4.สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี 2 ราย คือ 1.นางสาวพรเฉลิม ดีใจ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 2.นายปฐมพงษ์ พงษ์บูรณกิจ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

5.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มี 2 ราย คือ 1.นายปณิธาน พิชาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2.นายทชากร หอมหวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

6.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มี 2 ราย คือ 1.นายเฉลิมรัฐ เตชะเกษม นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินชำนาญการ 2.นางสาวธันยาภัทร์ ทวีชัยเศรษฐ์ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ

7.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มี 2 ราย คือ 1.นายภัทรพล กมลศิลป์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 2.นายขจรศักดิ์ คุปต์กาญจนากุล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

8.กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มี 2 ราย คือ 1.นางคีตยา ฮูเวอร์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ 2.นายจิรพล อ่อนอุระ นิติกรปฏิบัติการ

9.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีรายเดียวคือนางสาวสุวคนธ์ เจียรณัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

10.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีรายเดียวคือ นางสาวภัทรณัฐ วุฒิวัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นี่เป็น 10 กรมแรก ยังมีอีก 16 กรมที่รับ นปร.9 จะนำเสนอในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้