วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดรุ่น21–เปิดอบรมบ.ย.ส.22
 ประธานศาลฎีกา มอบเงินสร้างตึกฯ 3.3ล้าน


ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ปิดอบรม บ.ย.ส.รุ่นที่ 21–เปิดอบรมบ.ย.ส.รุ่น 22
 มอบเงินสมทบทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา กว่า 3.3 ล้านบาท
ที่ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 ธ.ค. นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 และพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22

ในโอกาสนี้ ประธานศาลฎีกาได้มอบโล่รางวัลแห่งความเพียรสำหรับผู้สำเร็จการอบรมภาควิทยาการในระดับดีเยี่ยมและระดับดีมาก จำนวน 24 คน พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 22 ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณา คัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ นักวิชาการ รวมทั้งสื่อมวลชน 
จำนวน 100 คน มีกำหนดการอบรมระหว่างเดือน พ.ย.60 ถึงเดือน ก.ย.61 โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว


ต่อมาประธานศาลฎีกาได้มอบเช็คเงินสด จำนวน 3,305,407.66 บาท ให้แก่ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา.

ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ปิดอบรม บ.ย.ส.รุ่นที่ 21 – เปิดอบรมบ.ย.ส. รุ่น 22
 มอบเงินสมทบทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา กว่า 3.3 ล้านบาท


 1 ธ.ค. 2560 15:52 1 ธ.ค. 2560 16:03 ไทยรัฐ