วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวายสังฆราช

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ร่วมบวชถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอกาสเจริญพระชันษา 91 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 95 รูป และอุปสมบทเป็นสามเณร 4 รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรมหาวิหาร.