วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฟ้นสุดยอดงานศิลป์ร่วมสมัยในรัชกาลที่ 9

(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)

วธ.รวมองค์ความรู้บันทึกมรดกแผ่นดิน “เรขศิลป์-แฟชั่น-ประณีตศิลป์”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4/2560 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินการสรรหาสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยในสมัยรัชกาลที่ 9 ใน 3 สาขา ได้แก่ 1.เรขศิลป์ 2.ออกแบบเครื่องแต่งกาย (แฟชั่น) และ 3.ประณีตศิลป์ ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อยกย่องเชิดชูผลงานนั้นๆ และรวบรวมจัดทำเป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบสานและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลงาน ศิลปะร่วมสมัยในสมัยรัชกาลที่ 9 ธำรงไว้ซึ่งมรดกของชาติ

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดงานศิลปะร่วมสมัยได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว 2 สาขา ได้แก่ สาขาเรขศิลป์จะเฟ้นหาสุดยอดผลงานทั้งหมด 27 ผลงาน 3 หมวด ได้แก่ 1.หมวดสิ่งพิมพ์ แบ่งออกเป็นประเภทหนังสือ นิตยสาร วารสาร โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การออกแบบเชิงข้อมูล กราฟฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกราฟฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม 2.หมวดสื่ออัตลักษณ์ แยกเป็นงานออกแบบที่เกี่ยวกับตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ โลโก้และเครื่องหมาย และการออกแบบอัตลักษณ์ 3.หมวดสื่อผสมและภาพเคลื่อนไหว แยกเป็นการออกแบบสื่อเคลื่อนไหว การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และการออกแบบสื่อผสม

นายวีระกล่าวอีกว่า ขณะที่สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายเฟ้นหาสุดยอดผลงาน 3 ยุค ได้แก่ ยุคห้องเสื้อ (ค.ศ.1946-1979) ยุคแบรนด์และเสื้อผ้าสำเร็จรูปยุคแรก (ค.ศ.1980-2000) และยุคเสื้อผ้าสำเร็จรูปยุคหลังถึงปัจจุบัน (ค.ศ.2000-2016) โดยแต่ละยุคจะคัดเลือกออกมา 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทเสื้อผ้าชั้นสูงที่ใช้ความประณีตในการตัดเย็บ 2.เสื้อผ้าบูติก/ห้องเสื้อ 3.เสื้อผ้าสำเร็จรูป 4. เสื้อผ้ากึ่งศิลปะ เสื้อผ้าที่ออกแบบเฉพาะโอกาส และ 5.เสื้อผ้าการแสดง ทั้งนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนให้เสนอผลงานเข้าร่วมคัดเลือกภายในวันที่ 8 ธ.ค. นี้.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4/2560 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินการสรรหาสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยในสมัยรัชกาลที่ 9 ใน 3 สาขา... 30 พ.ย. 2560 01:47 30 พ.ย. 2560 01:47 ไทยรัฐ