วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวแผนเร่งด่วน กศน.ปี 61

(นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กศน. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญ 4 เรื่อง คือ 1.ด้านความมั่นคง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ในเขตพื้นที่พิเศษ 2.ด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ โดยการใช้นวัตกรรมจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร หรือการสร้าง Smart Farmer และส่งเสริมการจัดการเรียนแบบสะเต็มศึกษา 4.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา ส่วนภารกิจที่ต้องทำต่อเนื่องคือ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสและพลาดโอกาสทางการศึกษา ประมาณ 1.2 ล้านคน.

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กศน. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน... 30 พ.ย. 2560 01:45 30 พ.ย. 2560 01:45 ไทยรัฐ