วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. 'สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม'

วันสิ่งแวดล้อมไทย-วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรฯ 4 ธ.ค.ปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” น้อมนำแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 10 เรื่องจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ให้ประชาชน...

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2532 นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน ในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2534 กำหนดให้วันที่ 4 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย นอกจากนี้ ครม. เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2550 มีมติให้เป็น “วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” หรือ วัน ทสม.แห่งชาติ อีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นวันสัญลักษณ์ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในการรวมพลังด้วยจิตอาสาในการสร้างคุณความดีพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า งานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำความดี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชา และการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชทานที่ว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

สำหรับการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ประจำปี 2560 มีการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลาง ในวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และส่วนภูมิภาค วันที่ 9-11 ธ.ค. 2560 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา รวมถึงนิทรรศการความสำเร็จของชุมชน และโรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

นอกจากนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาด และการจัดการขยะที่จะเกิดขึ้นในงาน โดยเฉพาะขยะประเภทเศษอาหารและขยะที่เป็นกล่องกระดาษ ชานอ้อย หรือแก้วพลาสติก โดยได้จัดทำถุงผ้า กล่องข้าว ช้อนสแตนเลส และกระบอกน้ำ เพื่อแจกเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงาน และสามารถนำกล่องข้าวไปใส่อาหารที่ได้จัดเตรียมไว้ และยังได้จัดถังขยะสำหรับใส่เศษอาหาร เพื่อนำกลับมาทำปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมัก รวมทั้งยังจัดจุดล้างภาชนะซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับ “สนามหลวงโมเดล”

วันสิ่งแวดล้อมไทย-วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรฯ 4 ธ.ค.ปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” น้อมนำแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 10 เรื่องจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ให้ประชาชน... 29 พ.ย. 2560 18:58 29 พ.ย. 2560 19:21 ไทยรัฐ