วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศผล 5 นักศึกษาแพทย์ รับทุนพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี60

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ จำนวน 5 คน เป็นผู้รับพระราชทานทุนโครงการฯ เพื่อไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย หรือทำงานพัฒนาชุมชน โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี..

วันที่ 29 พ.ย. 2560 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้พิจารณาคัดเลือก และประกาศผลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

ทั้งนี้ รวมจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายฆนัท จันทรทองดี มีความสนใจเกี่ยวกับระบบประสาทจิตวิทยา โดยเฉพาะภาวะเสพติดสุรา และกลไกที่เกี่ยวข้องกับความอยากสุรา นายนิพิฐ เจริญงาม มีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่อการกินวิตามินดีเสริม และจุลชีพในระบบทางเดินอาหาร น.ส.สุชานันท์ กาญจนพงศ์ มีความสนใจการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาฐานข้อมูลของผู้ป่วยสมองเสื่อมในประเทศไทย ซึ่งทั้งสามเป็นนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์ จาก​คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจการพัฒนาระบบการบริการการป้องกันโรคอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ และตรงกับบริบทของประเทศไทย และนายภีม สาระสมบัติ​​ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยในชุมชนชนบท โดยใช้ระบบเชื่อมต่อทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

ขณะที่ ในปี 2560 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับพระราชทานทุนโครงการฯ ทั้งสิ้น 14 คน จาก 7 สถาบัน โดยผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการ 5 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือก และนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2560

อย่างไรก็ตาม โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2550 ตามมติที่ประชุมกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ครั้งที่ 2/2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รัก และมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชน ในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้นับเวลาการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย.

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ จำนวน 5 คน เป็นผู้รับพระราชทานทุนโครงการฯ เพื่อไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย หรือทำงานพัฒนาชุมชน โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี.. 29 พ.ย. 2560 16:59 29 พ.ย. 2560 18:52 ไทยรัฐ