วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มจังหวัดใหม่ (ต่อ)

โดย ซี.12

บอกไว้แต่วันวานว่าการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องดังกล่าวได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกำหนดกลุ่มจังหวัดจากเดิมเสียใหม่ แต่ยังมีจำนวน 18 กลุ่มจังหวัดเท่าเดิม

โดยคราวนี้มี ภาค เป็นพื้นที่ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณหรือปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกัน โดยครอบคลุมกลุ่มจังหวัดด้วย

เมื่อวานนี้แจ้งไปแล้ว 4 ภาค รวม 9 กลุ่มจังหวัด คราวนี้มีอีก 2 ภาค 9 กลุ่มจังหวัด คือ

ภาคที่ 5 เรียกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 5 กลุ่มจังหวัด คือ

1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี โดยให้ จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร โดยให้จังหวัดสกลนคร เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

3.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยให้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ภาคที่ 6 เรียกว่า ภาคเหนือ ประกอบด้วย 4 กลุ่มจังหวัด คือ

1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยให้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ โดยให้ จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้ จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี โดยให้ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

อย่างไรก็ตาม ยังมีเวลาเปลี่ยนผ่านในการดำเนินงานโดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้ใช้บังคับกับการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

รายละเอียดการดำเนินการนั้นต้องไปหา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ที่ออกมาพร้อมกันกับการแบ่งกลุ่มจังหวัดและภาค มาศึกษาโดยรอบคอบ.

กลุ่มจังหวัดใหม่

“ซี.12”

บอกไว้แต่วันวานว่าการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องดังกล่าวได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกำหนดกลุ่มจังหวัดจากเดิมเสียใหม่ แต่ยังมีจำนวน 18 กลุ่มจังหวัดเท่าเดิม 29 พ.ย. 2560 10:14 29 พ.ย. 2560 11:24 ไทยรัฐ