วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสนอยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ดังนี้ 1.คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก จะยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย มีประเด็นสำคัญ อาทิ การบูรณาการการดูแล เด็กปฐมวัยจากกระทรวงต่างๆ ที่จัดการปฐมวัย, สิทธิประโยชน์ต่างๆ, ช่วงเปลี่ยนระดับการศึกษาจากปฐมเข้าสู่ประถมศึกษา, มาตรฐานปฐมวัย,การผลิตครูปฐมวัย, สภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย และสิ่งที่จะกระทบต่อเด็กเล็ก เช่น สื่อต่างๆ ทั้งสื่อในและต่างประเทศ 2.คณะอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการปรับหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบดิจิทัล และเน้นการสอนเชิงสมรรถนะมากกว่าเนื้อหาสาระ ทั้งนี้ จะต้องปฏิรูประบบการสอบให้สอดคล้องกับรูปแบบที่เปลี่ยนไป ซึ่งเดิมเน้นเนื้อหาสาระ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯได้เสนอให้มีองค์กรใหม่ขึ้นมาดูแล อย่างไรก็ตาม เรื่องการตั้งองค์กรดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุป 3.คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ ซึ่งกำลังแก้ไขปัญหาอยู่ ทั้งเรื่องการผลิต การใช้และการพัฒนาครูอาจารย์ 4.คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ขณะนี้มีความชัดเจนเรื่อง ร.ร.นิติบุคคล โดยจะออกเป็น พ.ร.บ.โรงเรียนนิติบุคคล ส่วนเรื่องการปฏิรูปการอุดมศึกษาจะประชุมกันวันที่ 30 พ.ย.นี้

ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษากล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีมติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา วันที่ 2-3 ธ.ค.นี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและปรากฏเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ และจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น “ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15-16 ธ.ค.นี้ ที่ จ.เชียงใหม่.

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 4 คณะ 29 พ.ย. 2560 03:15 29 พ.ย. 2560 03:15 ไทยรัฐ