วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาธิ กับ นรต.

โดย สหบาท

การศึกษาในยุค 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. และ พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.รร.นรต. ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายวิชาชีพตำรวจและกฎหมาย ได้สนองนโยบายการศึกษาด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น คลิปวีดิโอเหตุการณ์ที่สำคัญมาใช้ประกอบการเรียนการสอน

ได้ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจเกาหลีใต้ จีน เวียดนาม กัมพูชา พม่า

แต่ละปีจะมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 15 นาย เพื่ออบรมหลักสูตรระยะสั้น 15 วัน ระหว่างกัน และจะขยายไปประเทศอื่นๆต่อไป

ขณะเดียวกันยังไม่ลืมหลักการเดิม คือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ประกอบกันไปด้วย

พ.ต.ต.หญิง วาชิณี ยศปัญญา อาจารย์ (สบ 2) กค.ตศ.รร.นรต. ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายจึงเน้นให้นักเรียนนายร้อยตำรวจมีความรู้ด้านวิชาการควบคู่ไปกับ “คุณธรรม” ด้วยการนำวิชาสมาธิ “วิทิสาสมาธิ” เป็นการทำสมาธิที่สั้นที่สุด ง่ายที่สุด และได้ประโยชน์สูงสุด

ก่อนที่จะทำการเรียนการสอนจะให้นักเรียนนายร้อยตำรวจนั่งสมาธิเป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้จิตเกิดความสงบ เป็นสมาธิ สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดี อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน

ดังที่ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ลูกศิษย์ หลวงปู่มั่น ภูริ-ทัตโต กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของสมาธิ คือ ทำให้สมอง ปัญญาดี ทำให้มีความรอบคอบ ทำให้ระงับความร้ายกาจ บรรเทาความเครียด มีความสุขพิเศษ ทำให้จิตใจอ่อนโยน กลับใจได้ เจริญวาสนาบารมี

ดังนั้น เมื่อนักเรียนนายร้อยตำรวจได้ทำสมาธิก่อนเรียน นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนแล้ว ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่อยู่ในรั้วโรงเรียน พวกเขาจะได้รับการบ่มเพาะอบรมจิตใจโดยการทำสมาธิ ปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นเครื่องหมายถึงการ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม

ส่งผลให้นักเรียนนายร้อยตำรวจเป็น “ต้นน้ำแห่งความยุติธรรม” ได้รับการกลั่นกรองให้เป็นสายน้ำแห่งความบริสุทธิ์ไปชโลมและพิทักษ์รับใช้ประชาชนให้ได้รับความผาสุก สงบ ร่มเย็น

สมกับเป็นตำรวจมืออาชีพในอนาคต.


สหบาท

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. และ พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.รร.นรต. ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายวิชาชีพตำรวจและกฎหมาย ได้สนองนโยบายการศึกษาด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ 28 พ.ย. 2560 09:57 28 พ.ย. 2560 11:14 ไทยรัฐ