วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ สานฝันให้เป็นจริง “คนจนหมดประเทศ”

ธ.ก.ส. เด้งดึ๋งรับนโยบายรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นศูนย์ เน้นแก้ไขปัญหาครบวงจร ทั้งปล่อยสินเชื่อ ฝึกอบรมวินัยการเงิน และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ คาดหวังผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นวงจรหนี้นอกระบบอย่างถาวร โวผลงานแก้หนี้นอกระบบไปแล้ว 5.1 แสนราย วงเงิน 4.3 หมื่นล้านบาท

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้กับผู้บริหาร ธ.ก.ส. และได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมมอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 300 รายด้วย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 พบว่า เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน 3,322,214 ราย และมีหนี้นอกระบบ 460,487 ราย เฉลี่ยแต่ละรายมีหนี้สูงถึง 59,695 บาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้มากขึ้น ทั้งการปล่อยสินเชื่อ ช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ซึ่งเน้นแก้ไขปัญหาผ่านกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน รวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพการหารายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบและดำรงชีพได้อย่างปกติสุข

นายอภิรมย์กล่าวต่อว่า ธ.ก.ส.ได้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วทั้งสิ้น 516,526 ราย วงเงิน 43,440 ล้านบาท ล่าสุดได้บูรณาการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบผ่าน 3 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินตาม นโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและฉุกเฉิน 2.โครงการที่ปรึกษาทางการเงินภาคครัวเรือน โดยจะพัฒนาศักยภาพผู้นำกองทุนหมู่บ้าน 2,000 คน และผู้นำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2,160 คน ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงินหรือแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร

3.โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ มาเป็นหนี้ในระบบธนาคารแล้ว สามารถประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบเดิม และให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอแก่การชำระหนี้และการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน

ขณะที่นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดสงขลา ถือเป็นจังหวัดที่ 3 จากก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการที่จังหวัดนครราชสีมาและสุพรรณบุรี โดยครั้งนี้กระทรวงการคลัง ได้นำส่ง รายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 มีทั้งสิ้น 30,052 คนและมีหนี้นอกระบบ ราว 1,778 ล้านบาท เฉลี่ย 59,175บาทต่อคน จึงสั่งการให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.ติดต่อลูกหนี้นอกระบบแต่ละราย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแก้หนี้นอกระบบต่อไป.

ธ.ก.ส. เด้งดึ๋งรับนโยบายรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นศูนย์ เน้นแก้ไขปัญหาครบวงจร ทั้งปล่อยสินเชื่อ ฝึกอบรมวินัยการเงิน และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ คาดหวังผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นวงจรหนี้นอกระบบอย่างถาวร... 28 พ.ย. 2560 08:05 28 พ.ย. 2560 08:27 ไทยรัฐ