วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อึ้ง! เกษตรกร มีหนี้นอกระบบ 4.6 แสนคน ธกส. สนองรัฐ ปล่อยกู้ฉุกเฉิน

อึ้ง! เกษตรกร มีหนี้นอกระบบ 4.6 แสนคน ธกส. สนองรัฐ ปล่อยกู้ฉุกเฉิน

  • Share:

ธ.ก.ส. สนองนโยบายรัฐบาล แก้หนี้นอกระบบเกษตรกรรายได้น้อย ผ่านเงินกู้ใช้จ่ายฉุกเฉิน ผุด 2 โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมและอบรมที่ปรึกษาการเงิน พร้อมนำสงขลาโมเดล เป็นต้นแบบแก้ปัญหา...

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้ให้ความสำคัญการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบาย "การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์" เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 พบว่ามีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนจำนวน 3,322,214 ราย และมีหนี้นอกระบบสูงถึง 460,487 ราย มูลหนี้เฉลี่ยรายละ 59,695 บาท

ทั้งนี้ธ.ก.ส. ได้เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ผ่านการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนมุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่มีศักยภาพ ทั้งกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน รวมไปถึงการนำเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเพิ่มศักยภาพการหารายได้ ให้เกิดความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบและดำรงชีพได้อย่างปกติสุข โดยตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยสามารถจ่ายสินเชื่อไปแล้วทั้งสิ้น 516,526 ราย วงเงิน 43,439.90 ล้านบาท

ล่าสุดได้บูรณาการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบผ่าน 3 โครงการประกอบไปด้วย 1.โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรที่มีภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและฉุกเฉิน 2. โครงการที่ปรึกษาทางการเงินภาคครัวเรือน โดยกำหนดมาตรการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้นำกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 2,000 คน และผู้นำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2,160 คน รวมทั้งสิ้น 4,160 คน ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินในชุมชน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงินหรือแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร และ 3. โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่เกษตรกรที่ไดรับการป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ มาเป็นหนี้ในระบบธนาคาร แล้วสามารถประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบเดิมให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอแก่การชำระหนี้และการดำรงชีพ

สำหรับลูกค้า 3 ราย ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนยางพารา วิสาหกิจชุมชนใต้สยามไฮโดรโปนิกส์ และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มต้นกล้า ที่จังหวัดสงขลานำมาเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ถือเป็นเอสเอ็มอีเกษตรระดับหัวขบวน มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ช่วยสร้างงานให้เกษตรกรในท้องถิ่น สร้างอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

“เป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ไม่ใช่เพียงการนำเงินไปใช้หนี้ให้เกษตรกรเท่านั้น แต่ได้จัดทำกระบวนการที่ยั่งยืนด้วยการนำเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและมีหนี้นอกระบบเข้าโครงการฝึกอบรมวินัยทางด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญในชุมชนและสนับสนุนสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ นอกจากการทำอาชีพเกษตรเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบอย่างถาวร และดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข” นายอภิรมย์ กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้