วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" สนองพระปณิธานสร้างอาคารผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วไป : เฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์"

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" สนองพระปณิธานสร้างอาคารผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วไป : เฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์"

  • Share:

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัตถุประสงค์ คือ มุ่งผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ผลิตผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่นำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานสากล บนหลักเสมอ ภาคไม่เหลื่อมล้ำ

และเนื่องในโอกาสที่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจัดให้มีโครงการและกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมสืบสานพระปณิธาน และร่วมเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการของอาคาร “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างพลังใจที่ยิ่งใหญ่ส่งต่อให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยรายได้จากการจัดโครงการนี้จะนำไปสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้และด้อยโอกาสได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ร่วมวิ่งแต่ต้องการร่วมสมทบทุน สามารถบริจาคให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ได้ที่บัญชีรับบริจาคเลขที่บัญชี 468-0-64276-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล (บริจาค)

ศ.นพ.นิธิ

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เล่าถึงโครงการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำว่า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประชาชนชาวไทยให้ได้รับโอกาสและคุณประโยชน์อย่างยิ่งจากพระกรณียกิจและโครงการในพระดำริต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้วยมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยมีพระดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อให้บริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร เน้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ทรงพบเห็นทั่วประเทศ เพื่อให้พ้นความทุกข์ทรมาน ต่อมามีพระดำริให้ขยายบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค เพื่อช่วย เหลือประชาชนให้ได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเท่าเทียมกัน

“โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เดิมทีเป็นโรงพยา บาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง แต่ด้วยพระองค์ท่านเห็นว่าการรักษาโรคที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมผู้ป่วยโรคอื่นๆ เช่น เวลามีผู้ป่วยโรคทั่วไป เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รพ.จุฬาภรณ์ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สะดวกในการเดินทาง และถึงแม้ว่าเราจะเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลประมาณ 400-500 คนต่อวัน และร้อยละ 90 เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่ก็ยังมีอีกร้อยละ 10 ที่ป่วยด้วยโรคทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีการขยายการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยทั่วไป ดังนั้น ในปี 2560 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยทั่วไป เพื่อสนองพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขยายการให้บริการรักษาพยาบาลของ รพ.จุฬาภรณ์ โดยจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลส่วนขยายขนาด 50 เตียง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในนาม “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดย โรงพยาบาลที่มีการขยายนี้จะสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่ 1 ธ.ค.2560” ศ.นพ.นิธิ กล่าวถึงการสร้างอาคาร “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” และการขยายเตียงผู้ป่วยเพิ่ม

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังขยายภาพการดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยทั่วไปด้วยว่า “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” จะเสร็จสมบูรณ์และเปิดอย่างเป็นทางการครบ 50 เตียงครั้งแรก ในวันที่ 8 ม.ค.2561 ซึ่งในศูนย์ดังกล่าวจะมีศูนย์เฉพาะทาง 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์กระดูกและข้อ และ ศูนย์เต้านม นอกจากศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์ฯ 50 เตียงแล้ว ยังจะมีการดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยทั่วไป เพื่อสนองพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขยายการให้บริการรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์ฯ ซึ่งอยู่ในกำกับของ รพ.จุฬาภรณ์ขนาด 400 เตียง ในอีก 4 ปี นับจากนี้ด้วย ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีความเป็นห่วงผู้ป่วยอย่างมาก มีรับสั่งว่า ผู้ป่วย แค่ป่วยก็มีความทุกข์มากแล้ว ดังนั้น เราต้องให้การรักษา และดูแลเขาให้ดี สถานที่ต้องสะอาด ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยยากไร้ หรือฐานะปานกลาง

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เพื่อเข้าถึงรักษาที่เท่าเทียมอย่างยั่งยืน.

ทีมข่าวสาธารณสุข

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้