วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไฟเขียวร่างมาตรฐานการศึกษาชาติ

ไฟเขียวร่างมาตรฐานการศึกษาชาติ

  • Share:

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 2/2560 ได้เห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ “คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์” มีจุดเน้น 4 เรื่อง ได้แก่ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต และเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองดี กลุ่มต่อมาคือ “การจัดการศึกษา” มีจุดเน้น 3 มาตรฐาน คือ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มสุดท้าย คือ “การสร้างวิถีการเรียนรู้” มีจุดเน้น 3 มาตรฐาน ได้แก่ การบริการวิชาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ กลไกการเรียนรู้ และการสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับและมิติ

เลขาธิการ สกศ.กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีข้อเสนอจำนวนมาก จึงมอบให้ สกศ.พิจารณาปรับปรุง โดยขั้นตอนคือ 1.ดูข้อเสนอแนะที่ประชุม 2.ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางการปฏิรูปของประเทศ คาดว่าใช้เวลาปรับแก้ 1 เดือน จากนั้นนำเสนอที่ประชุมพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้