วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อถก ก.ม.ตำรวจ 28 พ.ย.นี้ ชงหลักเกณฑ์แต่งตั้ง ป้องกันใช้อำนาจมิชอบ

กก.ปฏิรูป ตร.ถกแก้ พ.ร.บ.ตำรวจ 28 พ.ย.นี้ ชงหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้าย-จัดระเบียบอำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.-ก.ตร. ป้องฝ่ายการเมือง-ธุรกิจเข้ามาก้าวก่าย

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 60 นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารกับสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมี พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดเปิดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ที่ กทม.ขึ้น ในวันที่ 28 พ.ย. ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เป็นประธาน ทั้งนี้ การเปิดเวทีสัมมนาดังกล่าวก็เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจ และผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติที่จะขอแก้ไขใหม่ หลังจากนั้นจะได้รวบรวมความเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77

นายมานิจ กล่าวต่อว่า สำหรับสาระสำคัญที่จะขอรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ก็คือการที่จะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และของคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) มีประเด็นใหญ่ 5 ประเด็น คือ 1. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ก.ตช.ให้เป็นองค์กรกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ตำรวจ ยกเลิกอำนาจการคัดเลือกแต่งตั้งผบ.ตร. 2. ก. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ก.ต.ร. ให้เป็นองค์กรกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล และตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งให้มีอำนาจพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผบ.ตร. เพื่อไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาก้าวก่ายการบริหารงานบุคคลของตำรวจ โดยให้ ผบ.ตร.เป็นประธาน และเพิ่มเติมกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการถ่วงดุลกับกรรมการโดยตำแหน่ง ข. แก้ไขเพิ่มเติมหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งโยกย้าย เพื่อป้องกันการใช้อำนาจ หรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้ง

นายมานิจ กล่าวอีกว่า 3. กำหนดให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจทุกระดับ มีคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งทั้งระดับ สตช. และระดับกองบัญชาการ ให้ทำหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4. แก้ไขเพิ่มเติมให้กระจายอำนาจการแต่งตั้งให้ผู้บัญชาการหน่วยที่มิได้สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจ มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการลงไป 5. ก. กำหนดให้การพิจารณาบำเหน็จความชอบเลื่อนเงินเดือนเป็นในรูปคณะกรรมการ ข. กำหนดให้มีหลักประกันว่าจะให้รับการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่า

อย่างไรก็ตาม นอกจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวแล้ว พล.อ.บุญสร้าง จะนำคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนนายสิบตำรวจนครปฐม และจะไปประชุมคณะกรรมการฯ ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม เพื่อรับทราบข้อมูลด้านการผลิตกำลังพล เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปตำรวจต่อไป

กก.ปฏิรูป ตร.ถกแก้ พ.ร.บ.ตำรวจ 28 พ.ย.นี้ ชงหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้าย-จัดระเบียบอำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.-ก.ตร. ป้องฝ่ายการเมือง-ธุรกิจเข้ามาก้าวก่าย 26 พ.ย. 2560 14:14 26 พ.ย. 2560 15:32 ไทยรัฐ