วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่องการกําหนดสีและลักษณะของรถยนต์

ราชกิจจาฯ ประกาศ เรื่องการกําหนดสีและลักษณะของรถยนต์

  • Share:

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการกําหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีการทําสีของรถมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การทําสีรถมีความหลากหลาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสีรถสามารถทําได้โดยง่าย ดังนั้น เพื่อให้การกําหนดสีรถ

สําหรับการจดทะเบียน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีรถภายหลังการจดทะเบียนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าวเสียใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

โดยการกาหนดสีรถ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถกําหนดสีตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีตัวรถมีสีเดียว ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลัก โดยไม่ต้องคํานึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน
ตามตัวอย่างสีรถที่กําหนดในภาคผนวก ก แนบท้ายระเบียบนี้

(๒) กรณีตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนบริเวณตัวถังส่วนที่สําคัญของรถ เช่น ฝากระโปรงหน้า - ท้าย หลังคา หรือประตู เป็นต้น ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถ ไม่เกิน ๓ สี แล้วแต่กรณี เช่น ตัวรถมี ๒ สีกําหนดเป็นสี ขาว แดง หรือตัวรถมี ๓ สี กําหนดเป็นสี ดํา ขาว เหลือง และหากตัวรถมีมากกว่า ๓ สี และสามารถกําหนดสีหลักของตัวรถได้ให้กําหนดสีหลัก ๒ สี

ตามด้วยสีลําดับท้ายสุด “หลายสี” เช่น ขาว แดง หลายสี เว้นแต่กรณีไม่สามารถกําหนดสีใดเป็นสีหลักได้
ให้กําหนดว่า “หลายสี” เพียงอย่างเดียว

กรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ โดยไม่ทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ต้องกําหนดเป็นสีรถ แต่หากการตกแต่งรถทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ให้กําหนดเป็นสีของรถตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้