วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดประวัติ ครม.ประยุทธ์ 5 ใครเป็นใคร ทั้งหน้าเก่า-ใหม่

เปิดประวัติ ครม.ประยุทธ์ 5 ใครเป็นใคร ทั้งหน้าเก่า-ใหม่

  • Share:

เปิดประวัติ ครม.ประยุทธ์ 5 ใครเป็นใคร มีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ หลังมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี...

รองนายกรัฐมนตรี


พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

การศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 (ตท.12), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 23 (จปร.23)
เป็น เจ้ากรมการเงินทหารบก 1 เมษายน 2548, รองปลัดบัญชีทหารบก 1 ตุลาคม 2552, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายส่งกำลังบำรุง 1 เมษายน 2553, รองเสนาธิการทหารบก 1 ตุลาคม 2554, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 1 ตุลาคม 2555, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 1 ตุลาคม 2556 และรองผู้บัญชาการทหารบก 1 ตุลาคม 2557 เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2558
และมาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 30 สิงหาคม 2557 (พ้นตำแหน่ง 19 ส.ค.2558) ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 สิงหาคม 2558

เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2498 ภรรยาชื่อ พล.ต.หญิงอัญรัช สาริกัลยะ

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งควบคู่ทั้งตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และตำแหน่งทางการเมือง ต่อมา ธ.ค. 2559 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก่อนจะดำรงแหน่งปัจจุบัน


เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2496 เป็นบุตรของนางพนิดา ตันยุวรรธนะ (เสียชีวิต)
การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็น นักการข่าว 9 ชช.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหาร 10) 1 ตุลาคม 2551, ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1 ตุลาคม 2552 และผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 27 สิงหาคม 2556 เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2557 และมาเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 30 สิงหาคม 2557, ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 1 ตุลาคม 2557

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและตลาดทุน กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2511 เป็นบุตรของนางวณี ภูตระกูล (เสียชีวิต)

กระทรวงกลาโหม

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 16 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 27 เคยดำรงตำแหน่ง อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตสมาชิก สนช.

การศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27, วปอ.รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, หลักสูตรการเมืองการปกกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 จากสถาบันพระปกเกล้า, ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ชื่อเล่น ช้าง เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2500 เป็นบุตรของนายสมานและนางละเมียด ช่างมงคล (เสียชีวิตทั้งคู่) ภรรยาชื่อนางวิภาพร ช้างมงคล มีธิดา 1 คน

การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่ง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคชาติไทย 6 กุมภาพันธ์ 2548, รองหัวหน้าพรรคชาติไทย 22 เมษายน 2548, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 กุมภาพันธ์ 2551 และกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (รศก.) 19 สิงหาคม 2551, ส.ส.ระบบสัดส่วน กลุ่ม 4 พรรคชาติไทย 23 ธันวาคม 2550 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 กันยายน 2551

ชื่อเล่น เอ เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2508 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำเร็จการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 เคยดำรงตำแหน่ง รมว.พลังงาน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่น 73, โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 และรัฐศาสตรมหาบัฯฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจและกจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 13, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51

เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2498 ภรรยาชื่อนางธิดารัตน์ กาญจนรัตน์ มีบุตรชาย 2 คน


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ (สิงห์ทอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อบรมหลักสูตรนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 33 อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 36, ศึกษาวิชาการบริหารการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเบอรมิ่งแฮม (ทุนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย)

ชื่อเล่น ปุ้ย เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2500 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง อดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2500

นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ในอดีตเคยเป็นผู้อำนวยการกองประเมินผลและข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา 2 ตุลาคม 2557 เป็น สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 5 ตุลาคม 2558, ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2558, กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 11 พฤศจิกายน 2558

เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2497 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรคนเล็ก ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของนายบุญมา และนางทองเปลว ศัลยกำธร ภรรยาชื่อนางมาลิน ศัลยกำธร มีธิดา 2 คน

กระทรวงคมนาคม

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
จบการศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (D.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เคยดำรงตำแหน่งอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), อดีตกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), อดีตกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2499 ภรรยาชื่อนางวรรณา ชูโชติถาวร

กระทรวงพลังงาน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมีมาตลอด เช่น การออกแบบโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำเร็จปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2497 เป็นบุตรของนายเชี่ยวชาญ จิระพงษ์พันธ์ (เสียชีวิต)
การศึกษา Bachelor of Science (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Doctor of Science (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซ็ทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 16 เมษายน 2556 เป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านพลังงาน 2 ตุลาคม 2557 และกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 11 พฤศจิกายน 2557 และกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน 11 พฤศจิกายน 2557

กระทรวงพาณิชย์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวัสดุศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2503 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ภรรยาชื่อนางสุภาพร สนธิจิรวงศ์

เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสังคม 2 ตุลาคม 2557, กรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 11 พฤศจิกายน 2557 และกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยมศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา 11 พฤศจิกายน 2557, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง) 22 กันยายน 2558, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 5 ตุลาคม 2558, กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 11 พฤศจิกายน 2558

ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 15 ธันวาคม 2559

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต(การคลัง) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มิชิแกน สหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2550 เคยดำรงตำแหน่ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์, อดีตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ชื่อเล่น ปาน เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2499 ที่จังหวัดลำปาง

กระทรวงยุติธรรม


พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตําแหน่งหนึ่ง
เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ และทำหน้าที่รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทั่ง ส.ค. 2558 มารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้ พลอากาศเอกประจิน มารักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อเล่น จิน เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2497 ภรรยาชื่อนางจินตนา จั่นตอง มีบุตร 2 คน อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ 1 ตุลาคม 2555 เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2557 เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายเศรษฐกิจ 22 พฤษภาคม 2557, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 30 สิงหาคม 2557 (พ้น 19 ส.ค.2558) และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 1 ตุลาคม 2558 และรักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายอุตตม สาวนายน) 13 กันยายน 2559 และรักษาการ รัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 26 กันยายน 2559 และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 1 ตุลาคม 2559

กระทรวงแรงงาน

พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 29 เคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พล.ต.อ.อดุลย์ หรือ บิ๊กอู๋ เกิดวันที่ 8 เมษายน 2497 ที่จังหวัดนครพนม เป็นบุตรชายคนเดียว ในจำนวนพี่น้อง 7 คน ของนายอุดม และนางอัมรา แสงสิงแก้ว (เสียชีวิต) ภรรยาชื่อ นางอรัญญา แสงสิงแก้ว มีบุตรชาย 1 คน

เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 11 ตุลาคม 2549, นายตำรวจราชสำนักเวร 21กุมภาพันธ์ 2552, นายตำรวจราชสำนักพิเศษ 19 มีนาคม 2553, กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2553, กรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11 ตุลาคม 2554, ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาประจำสำนักงาน ป.ป.ส. 22 กุมภาพันธ์ 2555, กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2555, รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฝ่ายกิจการพิเศษ 22 พฤษภาคม 2557, รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 1 ตุลาคม 2558 และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 1 ตุลาคม 2560

ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 30 สิงหาคม 2557 และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 1 ตุลาคม 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2504 ที่กรุงเทพมหานคร ภรรยาชื่อ นางผกาทอง เมษินทรีย์ การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ, ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาโท ด้านการตลาด สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา

เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด ปี 2530-2532, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จำกัด ปี 2532-2535, ด้านการตลาด บริษัท Booz Allen & Hamiliton, ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท Booz Allen & Hamiliton ปี 2539-2543, ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท LEK Consulting ปี 2543-2544, กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 ตุลาคม 2544, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 23 เมษายน 2545, อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบัณบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด, กรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย, ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์), กรรมการบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 24 ธันวาคม 2545, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 11 มีนาคม 2546, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 20 มีนาคม 2547, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายทนง พิทยะ) 23 มีนาคม 2548, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายทนง พิทยะ) 15 สิงหาคม 2548, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ, กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านบริหารธุรกิจ) 10 มิถุนายน 2551

เป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา 2 ตุลาคม 2557, กรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 11 พฤศจิกายน 2557, กรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 11 พฤศจิกายน 2557, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 19 สิงหาคม 2558 พ้นตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2559 ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 15 ธันวาคม 2559

กระทรวงศึกษาธิการ

ศ.คลินิก อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2497 ภรรยาชื่อนางกาญจนา คชินทร มีธิดา 2 คน การศึกษา ปริญญาตรี วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาโท พบ.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และปริญญาเอก วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา และ Certificate research fellowship training Gastroenterology จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เป็น หัวหน้าแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลศิริราช, หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ปี 2534-2543, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช 12 ธันวาคม 2543-19 ก.พ.2548, หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2 วาระ ระหว่าง 20 ก.พ.2548-19 ก.พ.2552 และ 20 ก.พ​.2552-8 ธ.ค.2554, ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 9 ธันวาคม 2554, คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 9 ธันวาคม 2554, ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 27 กุมภาพันธ์ 2558 ขอลาออกกลางที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 17 พฤษภาคม 2560 และสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติตามประสงค์ มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอก D. (Economics) Concordia University ประเทศแคนาดา เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชื่อเล่น สิ่ว เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2500 

การศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่, ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท พบ.ม.(เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Master of Art (Economics) Queen  & University Canada, ปริญญาเอก ph.D (Economics) Concordia University Canada, หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันราชอาณาจักรประเทศไทย ปี 2552/2553, ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

เริ่มรับราชการในตำแหน่ง เศรษฐกร 4 สังกัด กรมทรัพยากรธรณี 26 มิถุนายน 2526, รองผู้อำนวยการสำนัก งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 30 ธันวาคม 2553, ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหรรม 1 พฤษภาคม 2556, รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 5 พฤศจิกายน 2557, อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 18 กันยายน 2558, ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 7 มิถุนายน 2559 และทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม 26 มกราคม 2559, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม 26 กันยายน 2560

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้