วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.พ.ร. แต่งตั้งข้าราชการ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

โดย ซี.12

จากการที่ ปิติ ตัณฑเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ)ได้ลาออกจากตำแหน่ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ) แทนในคราวการประชุม ครม. ล่าสุดเมื่อวันอังคาร ที่ผ่านมา...

ในส่วนของฝ่ายข้าราชการประจำ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง สุนทรี สุภาสงวน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง...

อีกรายคือ เกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงาน ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี...

โสพล จริงจิตร ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (นักวิชาการสิทธิมนุษยชนทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่ง รอง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ...

ของกระทรวงมหาดไทยมีการแต่งตั้งผู้ช่วยปลัดกระทรวงและรองอธิบดีแทนตำแหน่งที่ว่างในหลายกรมประกอบด้วย เชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็น รองอธิบดีกรมการปกครอง...

ของกรมการพัฒนาชุมชนมี 2 รองอธิบดีใหม่ คือ โชคชัย แก้วป่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็น รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ สมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน...

ที่กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ก็ได้ 2 รองอธิบดีใหม่ คือ ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็น รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...

ส่วนกรมที่ดินได้ลูกหม้อขึ้นเป็นรองอธิบดีพร้อมกัน 2 ราย ได้แก่ ณรงค์ สืบตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเป็น รองอธิบดีกรมที่ดิน และ เปลี่ยน แก้วฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเป็น รองอธิบดีกรมที่ดิน และรายสุดท้าย อนวัช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ เป็น รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง...

ที่กระทรวงมหาดไทยเช่นกันที่มีตำแหน่ง อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ว่างอยู่ 3 ตำแหน่งที่จะมาจากการออกเสียงเลือกตั้งของ ข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง ของกระทรวง ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 98 รายไม่รวม ปลัดกระทรวง อันประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง 4 ราย ผู้ตรวจราชการกระทรวง 12 ราย อธิบดี 6 ราย และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 ราย ที่จะต้องเลือก กันเองให้ได้ 3 รายที่มีคะแนนสูงสุดภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560...

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน กับ มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว ตัวเลือกจึงเหลืออยู่ 96 ราย...

ว่ากันตามธรรมเนียมที่เป็นมาแบบ หวยล็อก ผู้ได้รับเลือกมักจะเป็น รองปลัดกระทรวง หรือไม่ก็ อธิบดี คราวนี้ก็คงไม่แตกต่างไปจากนี้ ไม่เหมือนกับการเลือก ก.ต. หรือ ก.อ. ของ ผู้พิพากษา และ อัยการ ที่มีทีมเข้าแข่งขันกันบางทีก็มี ม้ามืด สอดแทรกเข้ามา จริงๆแล้วใน อ.ก.พ.กระทรวง แบบนี้น่าจะมี ตัวแทนของกลุ่มตำแหน่ง เข้าไปนั่งด้วย เช่น รองปลัดกระทรวง คนเดียวก็พอ แล้วแบ่งเก้าอี้ให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สักคน ผู้ว่าราชการจังหวัด สักคน แต่นั่นแหละระบบเลือกกันเองแบบนี้คนที่จะจัดการให้ผลออกมาได้งดงามจริงๆมีไม่กี่คนหรอก แต่ถ้าทำได้ก็จะกลายเป็น วีรบุรุษในดวงใจ ของชาวสิงห์คลองหลอด...

“ซี.12”

จากการที่ ปิติ ตัณฑเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านจิตวิทยาองค์การ)ได้ลาออกจากตำแหน่ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง 24 พ.ย. 2560 11:50 24 พ.ย. 2560 14:22 ไทยรัฐ