วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซีพีเอฟตั้งศูนย์รับฟังเสียงพนักงาน

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมูลนิธิ LPN องค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องปัญหาแรงงาน เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ในเรื่องการรับฟังเสียงจากพนักงาน โดยจัดตั้งศูนย์ “Labour Voices” ของบริษัทขึ้น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งมีการจัดอบรมแรงงานซีพีเอฟได้มีความรู้และตระหนักในสิทธิของแรงงาน เพื่อให้บริษัทฯสามารถจัดการปัญหาความเสี่ยงด้านแรงงานต่างๆ ได้อย่างโปร่งใสที่ให้ความเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดีของอุตสาหกรรมอาหาร

“Labour Voices จะเป็นศูนย์รับเรื่องพนักงานที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่และทนายความจากมูลนิธิ LPN ซึ่งเป็นคนกลางทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากพนักงานซีพีเอฟ ช่วยเพิ่มความไว้วางใจในการรักษาความลับ ซึ่งทำให้บริษัททราบถึงปัญหาที่แท้จริงอย่างรวดเร็วและเข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงที”

สำหรับความร่วมมือกับมูลนิธิ LPN ครั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ครอบคลุมถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างชาติของซีพีเอฟได้ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของสถานที่ทำงาน เพื่อให้แรงงานทุกคนได้ทำงานในสถานประกอบการ ของซีพีเอฟด้วยความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีความสุข ขจัดปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงาน ช่วยให้คุณภาพชีวิตของแรงงานทุกคนในซีพีเอฟดีขึ้น.

ซีพีเอฟได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมูลนิธิ LPN องค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องปัญหาแรงงาน เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 24 พ.ย. 2560 00:11 24 พ.ย. 2560 01:59 ไทยรัฐ