วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นหลักสูตรธรรมาภิบาลอุดม

สุภัทร จำปาทอง

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาธรรมาภิบาลในวงการอุดมศึกษา ได้แก่ การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการ การได้มาของผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา การขาดผู้รับผิดชอบหลักในการกำกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ประชุม กกอ.จึงเห็นว่า หลักการสำคัญแก้ปัญหาในระยะยาวคือการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

ดังนั้น กกอ.จึงเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ จัดทำหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เริ่มอบรมปี 2561 โดยเป้าหมายคือนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องในสภามหาวิทยาลัยที่จะเข้าอบรมและดูงาน ใช้เวลา 3 เดือน โดย สกอ.ได้รวบรวมบทเรียนที่พบในมหาวิทยาลัยต่างๆมาให้ศึกษา ซึ่งจะทำให้ทุกคนในสภามหาวิทยาลัยได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง.

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 23 พ.ย. 2560 23:12 24 พ.ย. 2560 01:14 ไทยรัฐ