วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศึกษาไว้!! ก่อนมีผล เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 ของขวัญปีใหม่คนไทย

ประกันสังคม จ่อชง ครม.รับทราบอีกครั้ง ปรับสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ใกล้เคียงมาตรา 39 เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย เพิ่มเงินทดแทนวันละ 300 เมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล...

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง  ความคืบหน้าการปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน 3 ฉบับ เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จำนวนกว่า 2 ล้านคน ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... 2.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. ... และ 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ...
         
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ทำหนังสือตอบกลับไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อยืนยันการปรับสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามที่เสนอไปก่อนหน้านี้ ขั้นตอนต่อไปต้องรอให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติเพื่อทราบอีกครั้ง และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป คาดว่าจะทันภายในสิ้นปี 2560 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน ที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกใหม่ได้ 
         
สำหรับร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์รวมถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ 3) สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้แก่ เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพิ่มเป็นวันละ 300 บาท สำหรับกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเบิกได้ตั้งแต่วันแรกที่นอนโรงพยาบาล และกรณีไม่ได้นอนพักรักษาตัวแต่มีใบรับรองแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้วันละ 200 บาท รวมกรณีนอนและไม่นอนโรงพยาบาลไม่เกิน 30 วัน/ปี กรณีไปพบแพทย์และมีใบรับรองแพทย์ (ไปเช้ากลับเย็น) ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท แต่ไม่เกินคนละ 3 ครั้งต่อปี เพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีตาย 3,000 บาท เมื่อส่งสมทบมาแล้ว 60 เดือน
         
นอกจากนี้ยังได้เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ 3) หากเลือกจ่ายสมทบ 300 บาท รัฐบาลสมทบ 150 บาท โดยเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เมื่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ในอัตราวันละ 300 บาท และไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ในอัตราวันละ 200 บาท รวมกรณีนอนและไม่นอนโรงพยาบาล รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี กรณีตายค่าทำศพ 40,000 บาท

ส่วนกรณีสงเคราะห์บุตร อัตราคนละ 200 บาทต่อเดือน คราวละ 2 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี กรณีชราภาพเงินบำเหน็จชราภาพ เดือนละ 150 บาทพร้อมดอกผล หากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้ข้อดีของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คือ ไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ และยังสามารถใช้สิทธิการรักษาบัตรทองได้ หากขาดการนำส่งเงินสมทบก็ยังเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต่อได้ และรัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบกับผู้ประกันตน.

ประกันสังคม จ่อชง ครม.รับทราบอีกครั้ง ปรับสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ใกล้เคียงมาตรา 39 เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย เพิ่มเงินทดแทนวันละ 300 เมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล... 23 พ.ย. 2560 19:14 23 พ.ย. 2560 20:08 ไทยรัฐ