วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มติสนช. 188 เสียง ผ่าน พ.ร.บ.ศาลรัฐธรรมนูญ ต่ออายุตุลาการ

มติสนช. 188 เสียง ผ่าน พ.ร.บ.ศาลรัฐธรรมนูญ ต่ออายุตุลาการ

  • Share:

สนช.มีมติเห็นชอบผ่าน พ.ร.บ.ศาล รธน.วาระสาม เอกฉันท์ 188 เสียง ต่ออายุตุลาการ 5 คนอยู่ยาว จนมีประชุมสภานัดแรก

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ...ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

โดยประเด็นที่สมาชิกให้ความสนใจ คือ มาตรา 71/1 ว่าด้วยหลักการภายใต้บังคับแห่งรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหากมีความจำเป็นจะต้องบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัย ให้ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลเอาไว้ในคำวินิจฉัย ซึ่งสมาชิกสนช. ทักท้วงว่า การกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีส่วนตรวจสอบคำบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อาจขัดรัฐธรรมนูญได้ ประเด็นดังกล่าวเกิดการถกเถียงกันมากและหาข้อยุติไม่ได้ ทำให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. สั่งพักการประชุมเพื่อให้ กมธ. และสมาชิก สนช. ไปตกลงกัน หลังหารือกว่าหนึ่งชั่วโมง นายสมคิด ชี้แจงว่า คำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญว่าต้องให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบหรือไม่ กมธ.เสียงข้างมากหารือแล้ว ให้ตัดเนื้อหามาตรา 69/1 วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา 71/1 วรรคสองและวรรคสาม โดยไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรการชั่วคราวของศาลรัฐธรรมนูญ

จากนั้นเป็นการพิจารณาบทเฉพาะกาล มาตรา 76 ว่าด้วยเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยนายสมคิด ชี้แจงว่า กมธ.เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าตุลาการ 4 คน ควรจะอยู่จนครบวาระ ไม่ควรนำคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญ 60 มาใช้ ส่วนตุลาการ 5 คน ที่พ้นตำแหน่งแล้ว แต่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อตามคำสั่งหัวหน้าคสช.นั้น ได้กำหนดให้มีการสรรหาใหม่ ทั้งนี้ กมธ.เสียงข้างน้อยเห็นว่า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ขอให้ตุลาการที่พ้นตำแหน่ง 5 คน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะสรรหาคนใหม่ แต่เราไม่ประสงค์ให้อยู่ยาวเนื่องจากเขาพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ขณะที่สมาชิกสนช. ที่ขอแปรญัตติไว้ เช่น นายธานี อ่อนละเอียด และนายสมชาย แสวงการ เห็นว่าควรให้ตุลาการ 5 คนที่อยู่ตามคำสั่งคสช. อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อให้ทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้าน ร่วมสรรหาด้วย เพื่อความสง่างาม ทำให้ กมธ.เสียงข้างมากปรับแก้ให้ตุลาการทั้ง 5 คน อยู่ต่อไปจนถึงการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก และที่ประชุมได้ลงมติในวาระสาม เห็นชอบด้วยคะแนน 188 ต่อ 0 งดออกเสียง 5 เสียง และส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญและ กรธ.พิจารณาต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้