วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บีโอไอ ไฟเขียว สายการบินนกสกู๊ต ลงทุน 6,578 ล้าน บริการระหว่างประเทศ

บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวสายการบินนกสกู๊ต ลงทุน  6,578 ล้าน บริการขนส่งเส้นทางระหว่างประเทศ เพิ่มทางเลือกนักท่องเที่ยว พร้อมอนุมัติเอสเอ็มอี จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ รับวงเงินเพิ่มยกเว้นภาษี 100% พัฒนาศักยภาพให้เติบโต...

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบให้การส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศ แก่บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัด ให้บริการขนส่งเส้นทางระหว่างประเทศ เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,578 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศ

นอกจากนี้ ยังอนุมัติมาตรการส่งเสริมให้ SME จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) โดยให้ได้รับวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นเพิ่มอีกร้อยละ 100 เพื่อสนับสนุนให้ SME ไทยพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 ถึง 30 ธ.ค.63 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อก้าวสู่ระดับสากล

อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากยิ่งขึ้น ได้เห็นชอบให้เปิดการส่งเสริมกิจการศูนย์กลางการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้ SME พัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และต่อยอดโอกาสทางการตลาด โดยใช้ศักยภาพเชิงที่ตั้งของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และทำให้ประเทศไทยก้าวเป็นศูนย์กลางการค้าครบวงจรในภูมิภาค โดยกำหนดให้ยื่นขอรับส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธ.ค.61 เพื่อเร่งรัดให้มีการลงทุนโดยเร็ว

ทั้งนี้ กำหนดรูปแบบการลงทุนเป็น 2 แบบ คือ 1.กรณีโครงการที่ตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ชายแดน 10 จังหวัด จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (กำหนดวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.กรณีโครงการที่ตั้งในพื้นที่นอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะต้องลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อย่างน้อย 1 แห่งควบคู่กันไป จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี (กำหนดวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนของโครงการที่ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)) เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพมาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยได้มากขึ้น.

บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวสายการบินนกสกู๊ต ลงทุน 6,578 ล้าน บริการขนส่งเส้นทางระหว่างประเทศ เพิ่มทางเลือกนักท่องเที่ยว พร้อมอนุมัติเอสเอ็มอี จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ รับวงเงินเพิ่มยกเว้นภาษี 100% พัฒนาศักยภาพให้เติบโต.. 23 พ.ย. 2560 17:21 23 พ.ย. 2560 18:59 ไทยรัฐ