วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธพ.6 สายหมอ

โดย ซี.12

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ ปธพ.รุ่นที่ 6 ที่จะนำเสนอในวันศุกร์นี้เป็น แพทย์ในภาครัฐอื่นๆและแพทย์ในภาคเอกชน

รายการนี้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขไทย โดยนำผู้บริหารระดับสูงของวงการแพทย์ทั้ง 4 เสาหลักมาศึกษาร่วมกับผู้บริหารภาครัฐและเอกชนซึ่งไม่ใช่แพทย์ มาศึกษา ดูงาน และทำการวิจัยปัญหาของประเทศนำเสนอต่อผู้บริหารทุกปี

เสาที่ 3 แพทย์ในภาครัฐอื่นๆ

31.พลตรี นพ.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า 32.พลตรี นพ.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล 33.พลตรี นพ.วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก 34.พลตรี นพ.พีระพล ปกป้อง ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 35.พลตรี พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 36.พลตรี นพ.ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์ ผอ.สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 37.พลตรี พญ.ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผอ.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 38.พล.ต.ต.นพ.บุณยรัสน์ พุกกะเวส ผู้บังคับการประจำสำนักงานแพทย์ใหญ่ตำรวจ 39.นาวาอากาศเอก นพ.นภ ตู้จินดา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 40.นาวาเอก นพ.กิตตินันท์ งามศิลป์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 41.นาวาเอกหญิง พญ.วรารัตน์ สิงห์ขวา แพทย์ผู้ชำนาญการ กรมแพทย์ทหารเรือ 42.พญ.พันธ์ทิพย์ เจริญวงศ์ ผอ.รพ.ยาสูบ กระทรวงการคลัง 43.พ.อ.นพ.สงคราม โชคชัย รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ กรมแพทย์ทหารบก 44.นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผอ.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 45.นพ.สมชาย แสงกิจพร ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 46.พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักอนามัย กทม.

เสาที่ 4 แพทย์ในภาคเอกชน

47. พลโท นพ.พร้อมพงษ์ พีระบูล ผอ.รพ.วิภาวดี 48. นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผอ.รพ.กรุงเทพสมุย 49.นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผอ.รพ.สมิติเวช ธนบุรี 50.นพ.อุดม ลีลาทวีวุฒิ รอง ผอ.รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 51.นพ.พรชัย วงศ์อุไรเลิศกุล ผู้ช่วย ผอ.รพ.กรุงเทพคริสเตียน 52.พลตรี นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ผอ.ฝ่ายบริหาร รพ.นวมินทร์ 9 53.นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล ประธานกรรมการบริหาร รพ.บางมด 54. นพ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์ ผอ.รพ.ซานเปาโล หัวหิน 55.นพ.นพพร อนุกูลการกุศล ผอ.รพ.มหาชัย จำกัด (มหาชน) 56.นพ.พณะ จันทรกมล รองกรรมการผู้อำนวยการ รพ.ในเครือบางปะกอก 57.นายมลฑล มานิตย์ ประธานกรรมการบริหาร คลินิก มิตรไมตรีการแพทย์ 58.นางจันทนา ธรรมาธร ผู้ช่วย ผอ.รพ.เวชธานี 59.นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท รพ.สินแพทย์ 60.ทันตแพทย์สุพจน์ กุญชรมณี รอง ผอ.รพ.สมิติเวช ศรีราชา 61.น.ส.เยาวเรศ ทองสิมา รอง ผอ.รพ.นครธน

หลักสูตรนี้มีกิจกรรมพิเศษไปออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติฯ ที่โรงพยาบาลค่ายอานันทมหิดล และโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ในนามของแพทยสภา ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน

ศุกร์หน้าเป็นผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจาก ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ สถาบันการเมือง และสื่อมวลชน

“ซี.12”

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ ปธพ.รุ่นที่ 6 ที่จะนำเสนอในวันศุกร์นี้เป็น แพทย์ในภาครัฐอื่นๆและแพทย์ในภาคเอกชน 23 พ.ย. 2560 14:41 23 พ.ย. 2560 15:01 ไทยรัฐ