วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งจ่ายน้ำรอยต่อ กทม.-ปริมณฑล

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ร่วมมือกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบช่วงบริเวณรอยต่อระหว่าง กปน. และ กปภ. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน กปน. มีการจ่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ในบริเวณพื้นที่ชายขอบ ผ่านจุดจ่ายน้ำ 19 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำเฉลี่ย (ในปีงบประมาณ 2560) 624,934 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อเดือน โดยจากนี้จะมีการเปิดจุดจ่ายน้ำเพิ่มเติมอีก 9 แห่ง แบ่งเป็น ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1 แห่ง ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 7 แห่ง คาดว่าเมื่อเปิดจุดจ่ายน้ำครบทุกแห่งแล้ว จะมีปริมาณน้ำที่ กปน. จ่ายให้ กปภ. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1,500,000 ลบ.ม. ต่อเดือน ซึ่ง กปน. จะเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร็วที่สุด.

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ร่วมมือกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการให้บริการน้ำประปา 22 พ.ย. 2560 23:35 22 พ.ย. 2560 23:35 ไทยรัฐ