วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บิ๊กตู่ใช้ ม.44 โยก อธิบดีกรมชลฯ นั่ง ผอ.บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฯ

บิ๊กตู่ใช้ ม.44 โยก อธิบดีกรมชลฯ นั่ง ผอ.บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฯ

  • Share:

นายกฯใช้ ม.44 โยก อธิบดีกรมชลประทาน ไปนั่ง ผอ.สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พร้อมให้"ทองเปลว กองจันทร์" รองอธิบดีกรมชลฯ ขึ้นคุมบังเหียนอธิบดีกรมชลประทาน แทน 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ตลอดจนการปฏิรูป ระบบชลประทานของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง และช่วยราชการในตําแหน่ง เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ นายสมเกียรติ ประจําวงษ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน และให้ ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ โดยให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ที่มีฐานะเป็นกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ข้อ ๒ ให้ นายทองเปลว กองจันทร์ พ้นจากตําแหน่ง รองอธิบดีกรมชลประทาน และให้ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน

ข้อ ๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งนี้

ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่ง ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ข้าราชการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม และไปช่วยราชการ ในตําแหน่งใหม่ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้อ ๕ ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี อาจเสนอให้คณะรักษา ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

ข้อ ๖ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คลิกที่นี่...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้