วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เช็กก่อนยื่นกู้ฉุกเฉิน!! เปิดเกณฑ์สินเชื่อรายย่อย ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

ไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบ เปิดเกณฑ์สินเชื่อรายย่อยใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 5 หมื่น ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี กำหนดต้องประกอบอาชีพ หรือเป็นเกษตรกร มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน...

จากกรณีกระทรวงการคลังเร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งเปิดให้ยื่นคำขออนุญาตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ในการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี รวมถึงสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินนโยบายดังกล่าว ผ่านทางธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบแทนหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน หรือร้อยละ 10 ต่อปี

ทั้งนี้ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2560 มีการอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว รวม 164,161 ราย เป็นเงิน 7,403.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.04 ของวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยอนุมัติสินเชื่อแก่ประชาชนทั่วไป 153,567 ราย เป็นเงิน 6,932.09 ล้านบาท และสินเชื่อที่อนุมัติแก่ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จำนวน 10,594 ราย เป็นเงิน 471.62 ล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์เป็นการให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีการประกอบอาชีพ และเกษตรกรรายย่อย ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ โดยวงเงินให้สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการ

ส่วนระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน ต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อ จะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

อย่างไรก็ตามล่าสุดในส่วนธนาคารออมสินเตรียมเสนอกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต กำหนดเงื่อนไขผู้มีรายได้น้อยที่จะขอกู้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ จะต้องผ่านการอบรมอาชีพมาก่อน เพื่อการันตีว่าจะนำเงินที่ได้ไปประกอบอาชีพจริง เนื่องจากการปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อย มีความเสี่ยงมากกว่าส่วนอื่น โดยกลุ่มเป้าหมายแรก เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 กับธนาคารออมสิน จำนวน 3 ล้านราย ซึ่งโดยจะเริ่มดำเนินโครงการได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561.

ไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบ เปิดเกณฑ์สินเชื่อรายย่อยใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 5 หมื่น ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี กำหนดต้องประกอบอาชีพ หรือเป็นเกษตรกร มีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน... 22 พ.ย. 2560 19:37 22 พ.ย. 2560 19:54 ไทยรัฐ