วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศรษฐกิจพิเศษตาก...สะดุดน้ำ

โดย สะ-เล-เต

ตากเป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่ถูกประกาศจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ “น้ำ” เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่เฉพาะแค่ด้านอุตสาหกรรม...การอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว การเกษตรล้วนต้องพึ่งพาน้ำทั้งสิ้น...ไม่มีน้ำทุกอย่างจบ

การศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใน 20 ปี (2579) จะมีความต้องการใช้สูงถึง 508.2 ล้านคิวต่อปี...แต่ปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักอยู่เพียง 29.45 ล้านคิว จำเป็นจะต้องพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มอย่างเร่งด่วน

“ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากมีมากถึงปีละ 5,228 ล้านคิว แต่ขาดแหล่งกักเก็บน้ำท่าจำนวนมหาศาลจึงไหลลงแม่น้ำเมย ลงแม่น้ำสาละวิน และลงทะเลที่อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาไปอย่างน่าเสียดาย”

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เผยถึงแผน พัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก การศึกษาเบื้องต้นมี 21 โครงการ เก็บน้ำได้ 401.66 ล้านคิว เมื่อรวมกับการพัฒนา แหล่งน้ำขนาดเล็กอีก 132 โครงการ และใช้หลักการบริหารจัดการน้ำ น่าจะเพียงพอกับความต้องการในอีก 20 ปีข้างหน้า

แต่การเดินตามแผนใช่จะง่าย...แค่เริ่มต้นเริ่มสะดุด หน่วยงานรัฐทำงานไม่ประสานไปในทิศทางเดียวกัน

แค่โครงการระยะเร่งด่วนต้องหาน้ำให้ได้ 345.20 ล้านคิว ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือปี 2564... โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านห้วยยะอุ 85 ล้านคิว และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอุ้มเปี้ยมตอนบน 84 ล้านคิว ...ต้องทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

แต่ปรากฏว่า แค่จะขอเข้าไปใช้พื้นที่ศึกษาความเหมาะสม

ยังไม่ตัดสินว่าจะสร้างหรือไม่ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ยังไม่อนุญาตให้ศึกษา...แล้วอย่างนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะไปถึงฝั่งฝันกันชาติไหน.

สะ–เล–เต

ตากเป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่ถูกประกาศจัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ “น้ำ” เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่เฉพาะแค่ด้านอุตสาหกรรม...การอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว การเกษตรล้วนต้องพึ่งพาน้ำทั้งสิ้น 22 พ.ย. 2560 12:04 22 พ.ย. 2560 14:23 ไทยรัฐ