วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐให้คนจนเช่าบ้านเดือนละพันเจ็ด

กอบศักดิ์ ภูตระกูล

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ จำนวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย วงเงินลงทุน 248 ล้านบาท แหล่งที่มาของเงินลงทุนเป็นเงินอุดหนุนของรัฐบาล 197 ล้านบาท และเงินกู้ภายในประเทศ 51 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่ จ.สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) 196 หน่วย ลงทุน 111 ล้านบาท จ.เชียงใหม่ (หนองหอย) 102 หน่วย ลงทุน 49 ล้านบาท และ จ.นครสวรรค์ 196 หน่วย ลงทุน 88 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานว่า การจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านมา เมื่อเดือน ส.ค.2560 การเคหะแห่งชาติมีจำนวนอาคารเช่าในความดูแลทั้งสิ้น 178 โครงการ รวม 61,366 หน่วย มีผู้เช่า 59,057 หน่วยคิดเป็น 96.24% ของหน่วยเช่าทั้งหมด และห้องว่างรอบรรจุผู้เช่า 2,309 หน่วยคิดเป็น 3.76% ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 1 จำนวน 14 โครงการ 4,388 หน่วย ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ส่วนการทำโครงการระยะที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำงานรับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 16,501-24,700 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และในส่วนภูมิภาค 9,501-14,600 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

สำหรับรูปแบบอาคารในองค์การจะเป็นอาคารสูง 3-5 ชั้น ขนาด 28 ตารางเมตร 1 ห้องนอน โดยห้องพักอาศัย 10% ของอาคารหรือชั้นล่างจะจัดสรรให้ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุและผู้พิการ คิดค่าเช่า 1,700 -2,800 บาทต่อเดือน ซึ่งมีแผนก่อสร้างระหว่างปี 2560-2563.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 2 22 พ.ย. 2560 09:09 22 พ.ย. 2560 18:21 ไทยรัฐ