วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.เชิดชูเกียรติผู้บริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ

อดุลย์ แสงสิงแก้ว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมแนวทางการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยว่า ที่ประชุมได้พิจารณามติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พ.ย.2560 ที่เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำหรับเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งเงินบริจาคผ่านกองทุนฯมาจาก 2  ทาง คือ

1.จากเงินร้อยละ 2 ของภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี 

2.เงินบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธ์ิและประสงค์ที่จะบริจาค เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้บริจาค 500,000 คน

โดยสามารถแจ้งบริจาคได้ที่กรุงเทพมหานคร ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง และต่างจังหวัด ที่เทศบาล/อบต. ที่ลงทะเบียน ส่วนผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดแต่พักในกรุงเทพมหานคร แจ้งความประสงค์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอให้ผู้ที่บริจาค 1 ปีขึ้นไปจะมีสิทธิ์ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ (เหรียญพระคลัง) โดยจะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพิจารณา.

ที่ประชุมได้พิจารณามติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำหรับเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 22 พ.ย. 2560 00:10 ไทยรัฐ