วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


“ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จย่า

ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงไร พสกนิกรชาวไทยก็ยังคงรักและผูกพันต่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” มิเสื่อมคลาย และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จึงร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ได้จัดแสดงนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 20 ภายใต้ชื่องาน “ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการด้วยความสนพระทัยและทรงร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป “ปลูกต้นไม้ในเมือง” โดยทรงนำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ปลูกในขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว พร้อมกับรับสั่งถามถึงรายละเอียดวิธีการเพาะต้นกล้าด้วย ซึ่ง ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่า เป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า ที่ทรงเน้นการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจน พระเมตตาที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งหวังว่าคนที่มาชมนิทรรศการจะรู้สึกซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงสร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่คนไทย และน้อมนำพระราชดำริรวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทรงตระหนักและห่วงใยมาตลอด

นิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง” อันเกิดจากแนวคิดที่ว่า สมเด็จย่าทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์ เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต โดยทรงเริ่มต้นจากการ “ปลูกป่า” ให้เป็นป่าอันอุดม เป็นต้นน้ำลำธารแก่สรรพชีวิต จากนั้นประเทศชาติจะก้าวไกลได้ต้อง “สร้างคน” ให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อให้คนไทย รู้จักที่จะดำเนินชีวิตในสังคมด้วยความสามารถที่จะ อุ้มชูตัวเองได้ โดย ที่ตัวเองและคนอื่นไม่เดือดร้อน ให้พอมี พอกิน พอใช้ ในวิถีพอเพียง จึงเป็นพระราชจริยวัตรที่สมเด็จย่าทรงปฏิบัติและทรงเป็นแบบอย่างแก่พระโอรสธิดา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงแสดงออกให้ปวงชนชาวไทยได้เห็นเป็นแบบอย่างในวิถีแห่งความพอเพียงเช่นเดียวกัน.

ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงไร พสกนิกรชาวไทยก็ยังคงรักและผูกพันต่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” มิเสื่อมคลาย และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด... 21 พ.ย. 2560 14:12 21 พ.ย. 2560 14:16 ไทยรัฐ