วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บยส.22 (ต่อ)

บยส.22 (ต่อ)

โดย ซี.12
22 พ.ย. 2560 05:09 น.
  • Share:

ชุดสุดท้ายสำหรับผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตร บยส.รุ่นที่ 22 มีดังนี้

61.นายวินัส สุนนท์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 62.นายวุฒิรัตน์ มีผดุง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ 63.นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 64.นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 65.นายศิริชัย ศิริกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานในตำแหน่งรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 66.นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 9 67.พลตรีหญิงศิริพักตร์ วีระภุชงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก 68.นายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจในเครือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 69.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจราชการกระทรวง 70.นายสมชาย อุดมศรีสำราญ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์

71.นายสมปอง ผลเจริญจิต ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 72.นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 73.พลเอกสมโภชน์ วังแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 74.นายสมหมาย สุวรรณวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกลยุทธ์องค์การ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 75.พลตำรวจโทสาโรช นิ่มเจริญ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 76.นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 77.นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล ผู้พิพากษาศาลฎีกา 78.นายสุขุม นามวิเศษ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ 79.นายสุชาติ ชาติปัญญาวุฒิ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 80.นายสุทัศน์ สงวนปรางค์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

81.นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 82.นายสุนทร เฟื่องวิวัฒน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ช่วยทำงานในตำแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 83.นายสุรทิน สาเรือง ผู้พิพากษาศาลฎีกา 84.นายสุรพล กล่อมจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา 85.นายสุรพล ศุขอัจจะสกุล รองเลขานุการศาลฎีกา 86.พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 87.นายสุวรรณ เลิศปัญญา-โรจน์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 88.นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 89.นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 90.นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

91.นายอนุพร อรุณรัตน์ หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย อัมพร อนุพร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (สำนักงานใหญ่) 92.ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 93.นางอภิรดี โพธิ์พร้อม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 94.นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ นักบัญชีเชี่ยวชาญ กรมบัญชีกลาง 95.นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 96.นายอาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 97.รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 98.นางอินทรานี สุมาวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ 99.ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 100.นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ สำนักงบประมาณ

นักศึกษา บยส.รุ่นที่ 22 นี้ผ่านการปฐมนิเทศไปเรียบร้อยแล้ว กำหนดเข้ารับการศึกษาอย่างจริงจังในเดือนธันวาคมศกนี้.

บยส.22

บยส.22 (ต่อ)

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้