วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดัชนีคอร์รัปชันไทย อย่าเชื่อคนดีไม่โกง

ดัชนีคอร์รัปชันไทย อย่าเชื่อคนดีไม่โกง

  • Share:

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา...ด้วยมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี ที่สำนักงานสนามบินน้ำ

ในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2017” แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย 1.โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลที่ 2 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลที่ 3 โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, โรงเรียนวัดบางฝ้าย จังหวัดสมุทรปราการ, โรงเรียนบ้านหินโง่น จังหวัดเพชรบูรณ์, โรงเรียนน้ำยืนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนวัดบ้านน้อย จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์, โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) จังหวัดนครพนม, โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

2.โครงการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระดับโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 32 ราย แบ่งเป็น ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ 29 ราย...ประเภทกัลยาณมิตร สำนักงาน ป.ป.ช. 3 ราย

3.รางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 18 ราย แบ่งเป็น รางวัลเชิดชูเกียรติอันดับ 1 อาทิ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), สถาบันอิศรา, มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, มูลนิธิมั่นพัฒนา, สมาคมสื่อช่อสะอาด

สำหรับรางวัลที่เหลือคือ 4.รางวัลองค์กรโปร่งใส 5.โครงการประกวด สื่อป้องกันการทุจริต...มุ่งหมายให้เกิดการปลูกฝังแนวคิดต้านโกง ปราบคอร์รัปชันตั้งแต่เด็ก...ระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น อาทิ รางวัลชนะเลิศจากทีม NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต ผลงาน “OK...จัดให้”...ประเภทภาพยนตร์โฆษณา รางวัลชนะเลิศจากทีมเปื้อนฝุ่น โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย ผลงาน “ทำเพื่อหนูได้ไหม”

รางวัลรองชนะเลิศจากทีม C-Film โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. 36 จ.เชียงราย ผลงาน “โกงเยอะ โดนเยอะ” และรางวัลชมเชย ทีมหันคาพิทยาคม โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ผลงาน “ฉ้อราษฎร์ฯ”

และสุดท้าย 6.รางวัลช่อสะอาด

การเสวนาช่วงเช้า เป็นอีกไฮไลต์สำคัญที่น่าสนใจ เปิดหูเปิดตาเกี่ยวกับนานาทัศนะต้านโกงยุคใหม่ภายใต้หัวข้อ “สะอาด โปร่งใส ภาครัฐร่วมใจ สู่ไทยแลนด์ 4.0” ปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. บอกว่าประเทศไทยพยายามแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมองเห็นผลเสียของการคอร์รัปชันและกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศแทบทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ

ต้องยอมรับว่า...วันนี้รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลากหลายรูปแบบ สลับซับซ้อน ส่งผลกระทบในวงกว้าง

“กลไกการแก้ปัญหานี้ต้องเริ่มที่ตัวบุคคล ปรับระบบคิดของคนในสังคมให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดประเด็นจี้หัวใจว่า ที่ผ่านมาการทุจริตคอร์รัปชันส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ การใช้ดุลพินิจ เอื้อให้ประโยชน์กับตัวเอง ...พวกพ้อง

“การแก้ไขเชื่อว่าสามารถแก้ได้ด้วยหลักคิดธรรมาภิบาล...เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่รัฐต้องเปิดเผย โดยเฉพาะการเปิดเผยทรัพย์สิน 14 ข้อ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องเลขทะเบียนรถเพราะถือว่าเป็นความลับ กลัวถูกทำร้าย...แต่การเปิดเผยทำเพื่อต้องการให้รู้ว่ารถที่ท่านนั่งอยู่เป็นเจ้าของเองหรือไม่ หรือบริษัทส่งมาให้ใช้...”

นี่คือเรื่อง...“ขัดกันของผลประโยชน์”

แนวคิดธรรมาภิบาล คือร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ ให้เป็นบรรทัดฐานในสังคม มีระบบถ่วงดุลการใช้อำนาจของบุคคล จัดดุลพินิจในการใช้อำนาจของผู้นำ ป้องกันการทำตามอำเภอใจ

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ...จึงเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับใครหลายๆคน นี่กระมังที่จนถึงปัจจุบันร่างกฎหมายนี้ยังไม่ได้พิจารณาตามรายมาตรา พลอากาศเอกวีรวิท เชื่อว่า...กฎหมายนี้จะเป็นหลักให้ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐทราบว่าอะไร “ขาว” อะไร “ดำ”...อะไรที่เป็นเรื่องขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ฉายภาพสาระสำคัญให้รู้เรียกน้ำย่อยกันอีกสักหน่อย ก็เช่น ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสีย ระเบียบอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ...ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งสาธารณูปโภค นับรวมไปถึงการใช้ตำแหน่งที่ไปมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่รัฐ...

การให้สัมปทาน ทำสัญญา ทำนิติกรรม...ไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ไม่บังคับทางปกครอง ไม่บังคับคดี ไม่บังคับตามคำชี้ขาด...การรับสิ่งของ ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงข้อห้ามภายใน 2 ปี หลังจากพ้นหน้าที่...เกษียณ และการรักษาความลับของทางราชการ

คนมีอำนาจมาก...ก็มีการคอร์รัปชันมาก อย่าไปเชื่อคนดี ซื่อสัตย์จะไม่ทุจริต ผมไม่เชื่อ เพราะวันนี้อาจหลงละเลิงได้ คนที่ซื่อสัตย์จริงๆอยู่ในเชิงตะกอนแล้วเท่านั้น ดังนั้น...เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ต้องเกิดขึ้น

ความชัดเจนถูกเป็นถูก...ผิดเป็นผิด เทาๆจะไม่มี...ปัญหาเคลียร์กันได้จะไม่มี ซึ่งกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน...คนจึงกลัวกันมากเหลือเกิน”

พลอากาศเอกวีรวิท ย้ำทิ้งท้ายว่า การใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจถือเป็นอันตราย เอาเปรียบผู้อื่นที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากหน่วยงานบอกว่าเป็นนโยบายของหัวหน้าส่วนราชการถือว่าหน่วยงานนั้นไม่มีธรรมาภิบาล ส่อไปทางทุจริตทั้งนั้น...ต้องทำให้นโยบายใดๆก็ตามเป็นนโยบายขององค์กร ใครมาก็ยึดนโยบายนี้จึงจะถูกต้อง

“เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ แต่เราสามารถจัดระบบในองค์กรได้”

พลิกรายงาน...ผลสำรวจ “ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI)” ม.หอการค้า ครั้งล่าถือว่า...“แย่ลง” แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ “สอบผ่าน”...

เกินกว่า 50 คะแนนนิดหน่อย ในแง่ความรุนแรงของการจ่ายสินบนลดลงจากสถิติ...แต่ตีความได้ว่า “คนไม่จ่ายมีมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน คนจ่ายก็จ่ายมากขึ้นเช่นกัน”

ผลสำรวจครั้งที่แล้วอัตราสินบนเฉลี่ยอยู่ที่ 1-15 เปอร์เซ็นต์ แต่คราวนี้ขยับขึ้นเป็น 6-15 เปอร์เซ็นต์...น่าสนใจด้วยว่ามีอัตราสินบนที่ 20-25 เปอร์เซ็นต์ปรากฏให้เห็น

มองในแง่ดี...ทุกวันนี้ “คนไทย” น่าจะเป็นส่วนใหญ่มีทัศนคติ ความตื่นตัว เข้าใจปัญหาคอร์รัปชันมากขึ้นและชัดเจนขึ้นมา หมายถึงว่า เข้าใจ...รับรู้ว่าการ “โกงกิน” เป็นปัญหาวิกฤติหนักของประเทศ

แน่นอนว่าถ้ามีโอกาสไม่มากก็น้อยจะร่วมต่อสู้กับ “คอร์รัปชัน” เพื่อเอาชนะปัญหานี้ให้ได้ คาดหวังกันว่า “พลังพลเมือง”...การตรวจสอบที่เข้มแข็ง จะทำให้เชื้อโกง...คอร์รัปชัน หมดไปจากสังคมไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้