วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลื้มบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่ มทร.ธัญบุรี ได้ปรับปรุงยกร่างหลักสูตรตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตนักปฏิบัตินั้น ในปีหน้าจะมีนักศึกษาที่เป็นดอกผลจากการปรับปรุงยกร่างหลักสูตรจบการศึกษาออกสู่ตลาด

โดยก่อนจบออกไปมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะให้นักศึกษาได้ทดสอบ 3 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มสมรรถนะพื้นฐานในวิชาชีพในสาขาที่เรียน

2. กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต ที่นักศึกษาต้องการเรียนเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดสำหรับอาชีพในอนาคต เช่น นักศึกษาบัญชี การตลาด อาจลงทะเบียนเรียนการจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น และ

3. กลุ่มสมรรถนะด้าน Soft Skill ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ มีอยู่ 4 ระดับ อาทิ TOEIC, TOEFL, RT TEP และ Tell Me More เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา.

โดยก่อนจบออกไปมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานสมรรถนะให้นักศึกษาได้ทดสอบ 3 กลุ่ม คือ 21 พ.ย. 2560 00:49 21 พ.ย. 2560 03:54 ไทยรัฐ