วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างจิตอาสา ความเอื้ออาทรในองค์กร ป้องกันพนักงานตั้งท้องคลอดก่อนกำหนด

เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ กระตุ้นสังคมป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ด้วยการจัด “โครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการส่งเสริม สุขภาพพนักงานและครอบครัว เนื่องในวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก (World prematurity day: 17 Nov 2017)” พร้อมกันนี้มีตัวแทนองค์กรและสถานประกอบการที่ร่วมเป็นต้นแบบ ได้มาร่วมรายงานผลความสำเร็จ ที่ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยฯ กล่าวว่า โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 โดยได้บูรณาการระบบส่งเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดในรูปแบบ “เครือข่ายสุขภาพ” ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของมารดาที่คลอดบุตรก่อนกำหนด พบว่าร้อยละ 60-70 ของหญิงอายุในช่วง 20-34 ปี ยังไม่มีความรู้เรื่องการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด เป็นเหตุให้เข้ามารับการรักษาล่าช้า แพทย์จึงไม่สามารถยับยั้งภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดได้สำเร็จ จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา โดยได้จัดทำโครงการนำร่องในสถานประกอบการต้นแบบ 4 องค์กร เพื่อให้คนในองค์กรได้ตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด โดยการให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร ตลอดจนให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ตั้งครรภ์ในรูปแบบจิตอาสา หรือเพื่อนช่วยเพื่อน โดยดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2558 เด็กทารกที่คลอดทุกคน คือ อนาคตของประเทศ ถ้าจุดเริ่มต้นไม่ดี อนาคตของประเทศจะลำบาก การดูแลสตรีที่ตั้งครรภ์จึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะในครอบครัว และสตรีตั้งครรภ์ไม่ใช่ภาระขององค์กร การตั้งครรภ์เป็นเรื่องของมนุษยชาติ การตั้งครรภ์ที่ดีส่งเสริมให้ครอบครัวดี เป็นการสร้างอนาคตของประเทศ ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ดีใจที่สถานประกอบการต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพราะหากพนักงานขององค์กรมีความเอื้ออาทร มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความสุขในการทำงาน องค์กรใดสนใจที่จะร่วมในโครงการนี้ สอบถาม
ได้ที่ tmchn.adm@gmail.com 


โอกาสนี้ ได้มีตัวแทนสถานประกอบการต้นแบบทั้ง 4 แห่งได้แก่ บมจ.แม็กกรุ๊ป, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, บมจ.จีสตีล และบริษัทเจ เอส แอล ที่ได้ร่วมโครงการนี้ด้วย ต่างมารายงานผลการดำเนินการ ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินการมีความคล้ายกันคือโครงการนี้ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรก่อให้เกิดจิตอาสาความเอื้ออาทรต่อกัน นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของหญิง ตั้งครรภ์ที่ต่อยอดนำไปใช้กับคนในครอบครัวอีกด้วย

ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต ประธานดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบฯ ได้ให้ความรู้ถึงอาการเจ็บครรภ์ของการคลอดก่อนกำหนดว่า โอกาสคลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ซึ่งถ้ามีอาการ “ท้องแข็ง” รวมถึงอาการน้ำเดิน ต้องรีบไปพบแพทย์ การคลอดก่อนกำหนด ผลลัพธ์คือเครื่องไม้ เครื่องมือที่จะดูแลทารกในส่วนนี้มีน้อย ทารกมีความเสี่ยงที่จะมีความพิการทั้งปอดและสมองมีการพัฒนาการที่ล่าช้า รวมไปถึงความสูญเสียความสามารถในการมองเห็น ดังนั้น จึงควรป้องกันภาวะการคลอดก่อนกำหนดให้เกิดน้อยที่สุด.

เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ กระตุ้นสังคมป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ด้วยการจัด “โครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการส่งเสริม สุขภาพพนักงานและครอบครัว... 20 พ.ย. 2560 12:48 ไทยรัฐ