วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บยส.22 (ต่อ)

โดย ซี.12

ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตร บยส.รุ่นที่ 22 ยังมีดังนี้

21.นางต้องฤดี มากบุญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 22.นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 23.นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 กระทรวงยุติธรรม 24.นายธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 25.นางนันทกา ตันสกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 19 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 26.นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 27.นายนิรัตน์ ฟูกาญจนานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง 28.นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารภาค 7 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 29.นายนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกูล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง 30.นายบรรเลง แก่นยะกูล ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม

31.นายประทีป จูฑะศร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 32.นายประสิทธิ์ ตั้งสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 33.นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 34.นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 35.นางผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36.นายพรสักก์ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 37.นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์ 38.นายพรางเพชร สิทธิทูล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 39.นายแพทย์ พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 40.นางพิมธนัชย์ ลีลาชัย นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

41.นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 42.พลตำรวจตรี ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 43.นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 44.นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 45.นางสาวยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 46.นางรดาวรรณ วานิช ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 47.พลตรี ระพีพัชร จำรัส ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ 48.นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 49.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 50.นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

51.นายวรวุฒิ นวโภคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด 52.พลตำรวจตรี วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจรถไฟ 53.นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ 54.นายวัชรินทร์ สุขเกื้อ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 55.พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 56.นายวิชัย เวชกิจวาณิชย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 57.นายวิเชียร แสงเจริญถาวร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 58.นายวินัย เกิดด้วยทอง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 59.นายวิวัฒน์ สุวัณณะสังข์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 60.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

วันพรุ่งนี้จะนำเสนอในส่วนที่เหลืออีก 40 ราย.

“ซี.12”

ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตร บยส.รุ่นที่ 22 ยังมีดังนี้ 20 พ.ย. 2560 11:56 21 พ.ย. 2560 11:03 ไทยรัฐ