วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วางมาตรฐานชาติยกระดับการศึกษาคนพิการ

ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ ที่ประชุมได้หารือถึงการใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เนื่องจากพบว่าในแต่ละปีการจัดการศึกษาคนพิการมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้วางแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวว่า หน่วยงานที่มีเด็กพิการเรียนร่วม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับการส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ ว่าควรเป็นจำนวนเท่าไหร่ โดยเฉพาะผู้พิการที่เรียนสายอาชีวศึกษา ดังนั้น สอศ.ต้องมีการกำหนดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวเด็กพิการให้ชัดเจน แยกตามประเภทสาขาวิชา และแบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วย เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในการของบประมาณมาจัดการศึกษาคนพิการต่อไป

นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้าสภาการศึกษาจะมีการประชุมพิจารณามาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งรวมไปถึงการจัดการศึกษาคนพิการที่ทุกสังกัดต้องไปพิจารณาด้วยว่าการดูแลเด็กพิการจะต้องมีมาตรฐานตัวชี้วัดใดบ้าง เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาคนพิการมีคุณภาพมากขึ้น.

จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ ที่ประชุมได้หารือถึงการใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เนื่องจากพบว่าในแต่ละปีการจัดการศึกษาคนพิการมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ 20 พ.ย. 2560 00:03 20 พ.ย. 2560 03:12 ไทยรัฐ