วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บยส.22

บยส.22

โดย ซี.12
20 พ.ย. 2560 05:13 น.
  • Share:

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงของสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดมาเป็นรุ่นที่ 22 แล้ว รุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 100 คน โดยมีข้าราชการตุลาการตำแหน่งต่างๆเป็นหลัก และมีผู้บริหารในภาครัฐและเอกชนเป็นส่วนเสริม

วัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมในโครงการนี้ คือ

1.เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทุกภาคส่วนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรม การเมืองการปกครอง สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ อันจะนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

2.เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ร่วมกันสร้างแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ อันจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษา หรือนำแนวทางไปดำเนินการให้กระบวนการยุติธรรมไปในทิศทางเดียวกัน

3.เพื่อกระชับความร่วมมือทางการศาลยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสถานะและบทบาทศาลยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศ

4.เพื่อสร้างความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ และสามารถนำองค์กรไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

การที่มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสูงถึง 100 คน ทำให้ไม่สามารถแจ้งรายชื่อได้ครบถ้วนในวันเดียว ต้องทยอยดำเนินการดังนี้

1.รองศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช รองศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2.นายกุลธน เลาหทวีโชค รองหัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3.พลตำรวจตรีคีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 4.นายคำแหง เกตุมาก ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 5.นายจรัญ รัตตมณี ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ 6.พลตำรวจโทจารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7.นายเจริญ ดวงสุวรรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 8.พลตำรวจตรีเจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 9.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 10.นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

11.นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 12.นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 13.นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร 14.นายชิโนรส ยงเกียรติกานต์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 15.นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง 16.นายณัฐ รัฐอมฤต รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี 17.พลตำรวจตรีณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์ ผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 18.นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 19.พลตำรวจตรีณพวัฒน์ อารยางกูร ผู้บัญชาการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 20.พลตำรวจตรีดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

วันพรุ่งนี้มีต่อสำหรับรายการ บยส.22.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้