วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลยก 'พี่ตูน' คือไอดอล! ต้นแบบการออกกำลังกายของคนไทย

โพล ม.เกษมบัณฑิต สำรวจ เรื่องคนไทยกับมิติแห่งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พบส่วนใหญ่สนใจและให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอย่างมาก ถึงร้อยละ 61.55 ส่วนบุคคลหรือองค์กรต้นแบบ ยกให้ “ตูน บอดี้สแลม” เป็นที่ 1 ร้อยละ 30.3 เหนือ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ร้อยละ 20.08 ...

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร เปิดเผยว่า KBU Sport Poll โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ ประเด็น “คนไทยกับมิติแห่งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” โดยสำรวจ ความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ ระหว่าง 14-16 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป จำนวน 1,365 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 851 คน เพศหญิง จำนวน 514 คน เพื่อสะท้อนมุมมองที่มีต่อการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่าประเด็นความสนใจและการให้ความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.55 สนใจมาก รองลงมาร้อยละ 28.05 สนใจระดับปานกลาง ร้อยละ 10.4 สนใจระดับน้อย ต่อคำถามที่ว่า บุคคลหรือองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 30.03ระบุ ตูน บอดี้สแลม เป็นบุคคลต้นแบบ รองลงมาร้อยละ 20.08 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 15.61 กรมพลศึกษา ร้อยละ 13.99 การกีฬาแห่งประเทศไทย ร้อยละ 11.87 สถาบันการศึกษาต่างๆ ร้อยละ 5.10 สสส. ร้อยละ 3.32 อื่นๆ

เมื่อถามว่า รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ภาครัฐควรดำเนินการ ร้อยละ 31.88 กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ รองลงมาร้อยละ 28.50 จัดสถานที่และบุคลากรให้พร้อมและทั่วถึง ร้อยละ 22.11 สร้างจิตอาสาพัฒนาการกีฬาและสุขภาพทั่วประเทศ ร้อยละ 12.66 สร้างค่านิยมและวางรากฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในกลุ่มเด็กและเยาวชน และอื่นๆร้อยละ 4.85.

โพล ม.เกษมบัณฑิต สำรวจ เรื่องคนไทยกับมิติแห่งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ยกให้ “ตูน บอดี้สแลม” เป็นที่ 1 ร้อยละ 30.3 เหนือ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ร้อยละ 20.08 ... 18 พ.ย. 2560 13:53 18 พ.ย. 2560 15:32 ไทยรัฐ