วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปี 2561 มทร.ธัญบุรี เตรียมที่จะจัดตั้งสถาบัน Smart Teacher Academy ขึ้น เพื่อเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการเรียนการสอน โดยในเดือน ม.ค.2561 นี้ จะยื่นเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยฟินแลนด์ และนันยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ นับตั้งแต่ปี 2557 ด้วยการจัดส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนที่ประเทศฟินแลนด์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบ CDIO ที่ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 500 คน

โดยมีการนำผลจากการอบรมมาพัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning สำหรับสถาบัน Smart teacher Academy ที่จะเกิดขึ้นนี้ จะพัฒนาคณาจารย์กลุ่ม 9 ราชมงคล นอกจากนี้ยังจะเป็นแหล่งวิจัยการเรียนการสอน โดยนำเคสต่างๆที่เกิดขึ้นไปศึกษาวิจัย เพื่อให้การเรียนการสอนไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทั้งครูและนักเรียน.

ในปี 2561 มทร.ธัญบุรี เตรียมที่จะจัดตั้งสถาบัน Smart Teacher Academy ขึ้น เพื่อเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการเรียนการสอน 17 พ.ย. 2560 23:47 ไทยรัฐ