วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

โดย ซี.12

ในแวดวงราชการยุคนี้มี ข้าราชการระดับสูง จำนวนหนึ่งซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เข้าสู่ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย และ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี...

ข้าราชการเหล่านี้มีทั้ง อดีตปลัดกระทรวง และ อดีตอธิบดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มิได้อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและมิได้มีความผิด โดยผู้รับผิดชอบดูแลในการมอบหมายภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่คือ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีคำสั่งให้ข้าราชการเหล่านี้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเหมาะสม...

ตัวอย่างการมอบหมายงานเช่น โชติ ตราชู อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....

รายต่อมา ชวลิต ชูขจร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ....

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม....

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...

วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ....

กรีฑา สพโชค อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงานและอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดปฏิรูปฝีมือแรงงาน การติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยปฏิบัติงาน ณ กระทรวงแรงงาน...

นอกจากนั้นยังมี 3 อดีตนายตำรวจ คือ พันตำรวจโทพงศ์อินทร์ อินทรขาว อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พันตำรวจโทสมบูรณ์ สาระสิทธิ์ อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม พันตำรวจโทชินโชติ พุฒิวรรธธาดา อดีต ผบ.สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย...

ข้าราชการระดับสูง ที่ถูกคำสั่งเข้ามาอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีแบบนี้ยังมีอยู่อีกหลายคน จนบางคนก็เกษียณอายุราชการไปแล้วโดยไม่ได้กลับถิ่นเดิมที่เคยอยู่ น่าที่จะให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลหาทางส่งตัวไปช่วยงานด้านต่างๆอย่างที่ รองวิษณุ ดำเนินการเป็นแบบอย่างไว้แล้ว...

ใครยังไม่อ่านต้องรีบไปหามาอ่าน สำหรับหนังสือ ผมอยู่ในเหตุการณ์ ซึ่ง กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เขียนและจัดพิมพ์ในโอกาสอายุครบ 72 ปี ทันทีที่ได้รับก็อ่านรวดเดียวโดยไม่วางและประทับใจในลีลาการถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ประสบพบเห็นเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังอันสำคัญ...

“ซี.12”

ในแวดวงราชการยุคนี้มี ข้าราชการระดับสูง จำนวนหนึ่งซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เข้าสู่ตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย และ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ 17 พ.ย. 2560 13:03 17 พ.ย. 2560 14:56 ไทยรัฐ