วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มติเอกฉันท์เลือก 'ประจักษ์ บุญยัง' นั่งผู้ว่าการ สตง.คนใหม่

มติเอกฉันท์เลือก 'ประจักษ์ บุญยัง' นั่งผู้ว่าการ สตง.คนใหม่

  • Share:

ประธาน คตง.เผย คกก.สรรหาฯเลือก "ประจักษ์ บุญยัง" เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ สตง. ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60 พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 3 ต.ค.2560 ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 25/2560 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้เข้ารับการสรรหาจำนวน 18 คน ผลการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้เลือก นายประจักษ์ บุญยัง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (7 : 0) เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และจะได้เสนอชื่อต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับประวัติ นายประจักษ์ นั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จบเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำหรับประสบการณ์การทำงาน เริ่มตั้งแต่นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 ชช. สำนักงานตรวจสอบดำเนินงานที่ 1, ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบดำเนินงานที่ 1 ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2, ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้