วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหิดล แจง 'หมอเกษม' ลาออก ยันไม่เกี่ยวปมเสนอชื่ออธิการบดีคนใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล แจงกรณี หมอเกษม นายกสภาฯ ลาออก ยันไม่เกี่ยวปมเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ ยันกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างถูกต้อง สง่างาม

วันที่ 16 พ.ย.60 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ชี้แจงกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลลาออก ว่า ตามที่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้เต็มที่นั้น ในหนังสือลาออกของท่านได้ระบุว่า ท่านยังยินดีช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยมหิดลตามโอกาสและเวลาที่อำนวย เรื่องดังกล่าวมิได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ของ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ แต่อย่างใด 

อนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 526 เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันมติสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 19 ก.ค.60 ภายหลังจากการหารือและทบทวนกระบวนการสรรหาฯ อีกครั้งหนึ่ง และเห็นว่าการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ได้ยึดหลักความถูกต้อง สง่างาม และสามัคคีอย่างเต็มที่ ขอให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป.

มหาวิทยาลัยมหิดล แจงกรณี หมอเกษม นายกสภาฯ ลาออก ยันไม่เกี่ยวปมเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ ยันกระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างถูกต้อง สง่างาม 16 พ.ย. 2560 18:36 16 พ.ย. 2560 19:47 ไทยรัฐ