วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปธพ.6 สายหมอ

ปธพ.6 สายหมอ

โดย ซี.12
17 พ.ย. 2560 05:10 น.
  • Share:

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ ปธพ. จัดโดยแพทยสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เปิดมาถึงรุ่นที่ 6 แล้ว

รายการนี้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขไทย โดยนำผู้บริหารระดับสูงของวงการแพทย์ทั้ง 4 เสาหลักมาศึกษาร่วมกับผู้บริหารภาครัฐและเอกชนซึ่งไม่ใช่แพทย์ มาศึกษา ดูงานและทำการวิจัยปัญหาของประเทศนำเสนอต่อผู้บริหารทุกปี

นักศึกษา ปธพ.ในรุ่นที่ 6 นี้ เปิดการศึกษามาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ไปจนถึง 3 มิถุนายน 2561 มีผู้บริหารสำคัญๆเข้ารับการศึกษาทั้ง 6 เสาหลัก จำนวน 140 คน จะได้นำเสนอให้ทราบทุกวันศุกร์จนกว่าจะครบถ้วน

เสาที่ 1 แพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

1.พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2. นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 3.นพ.ชัช จันทร์งาม ผอ.รพ.พุทธมณฑล นครปฐม 4.นพ.องอาจ จันทร์จรัสสิน ผอ.รพ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 5.นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 6.นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผอ.รพ.มะเร็ง ลพบุรี 7.นพ.อนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี 8.นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผอ.รพ.เชียงคำ พะเยา 9.นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 10.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย 11.พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผอ.รพ.ระนอง 12.นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผอ.รพ.โพธาราม ราชบุรี 13.พญ.หทัยรัตน์ อัจจิมานนท์ รอง ผอ.รพ. พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 14.นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี 15.นพ.สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 16.นพ.สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

เสาที่ 2 ครูแพทย์จากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 17.ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 18.ศ.คลินิก นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 19.รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 20. รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รอง ผอ.รพ.ศิริราช 21.ดร.นพ.ปรัชญะ–พันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 22.ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รอง ผอ.รพ.รามาธิบดี 23.ศ.พญ.ศิรินธราสิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 24. ผศ. (พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วย ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ 25.รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27. ผศ.นพ.วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 28.นพ.ธนวัฒน์ อุณหโชค รอง ผอ.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 29.ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 30.ผศ.พญ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร รองคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรนี้มี พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รอง เลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

ส่วนที่เหลือของ ปธพ.6 ติดตามได้ในวันศุกร์หน้า.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้