วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ไฟเขียวใช้เงินภาษีบาป เพิ่มเบี้ยยังชีพคนแก่บัตรคนจน

สนช.ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ไฟเขียวนำเงินภาษีบาป 4,000 ล้านบาท เพิ่มเงินยังชีพคนแก่รายได้น้อย ที่ไปขึ้นทะเบียนคนจน

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ในวาระ 2-3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ การนำเงินจากภาษีบาป ได้แก่ สุราและยาสูบ จำนวนร้อยละ 2 หรือไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี นำส่งเข้ากองทุนเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยกำหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี้แจงหลักการร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อที่ประชุม สนช.ว่า เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน จะให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี และมีรายได้น้อย ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ที่ได้ไปขึ้นทะเบียนคนจนกับรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้น ใครไม่ไปขึ้นทะเบียนคนจนไม่มีสิทธิได้เงินจำนวนนี้ ส่วนจะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้เงินคนละเท่าใด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะไปกำหนดหลักเกณฑ์อีกครั้ง

ทั้งนี้ สมาชิก สนช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนำเงินจากภาษีบาปไปช่วยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย แต่ขอให้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้มีความชัดเจน ก่อนที่ประชุม สนช.จะลงมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวในวาระ 3 ด้วยคะแนน 181 ต่อ 0 งดออกเสียง 6 ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สนช.ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ไฟเขียวนำเงินภาษีบาป 4,000 ล้านบาท เพิ่มเงินยังชีพคนแก่รายได้น้อย ที่ไปขึ้นทะเบียนคนจน 16 พ.ย. 2560 12:21 16 พ.ย. 2560 12:44 ไทยรัฐ