วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวยงาม เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ที่เมืองกุสินารา

เปิดแล้วอย่างสวยงาม งานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ที่เมืองกุสินารา พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ทั้งไทย อินเดีย เนปาล พม่า ฯลฯ มาประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

เวลา 08.00 น. วันที่ 15 พ.ย. (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ไทย และพระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เมืองกุสินารา พร้อมด้วยพระสงฆ์นานาชาติ กว่า 200 รูป ข้าราชการ รัฐมนตรี สมาชิกสภารัฐบาลรัฐอุตตรประเทศ ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดกุศินาราคาร์ จำนวนมากร่วมกันเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทั้งนี้ ขบวนอัญเชิญตู้พระธรรม พระคัมภีร์พระพุทธศาสนา และพระไตรปิฎกนานาชาติ ธรรมยาตราสันติภาพโลก อันสวยงามเริ่มเคลื่อนจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ไปยังประตูเมืองกุสินารา ต่อไปยังสถูปสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อร่วมในพิธีเปิดงาน

จากนั้นพระสงฆ์นานาชาติ 7 ประเทศ ข้าราชการ และแขกวีไอพีแต่ละประเทศ จุดเทียน บูชาพระพุทธปฏิมา บูชาสถูปมหาปรินิพพาน โดยมีพระมหินเดอร์ กล่าวต้อนรับในนามของพระสงฆ์นานาชาติ ประเทศอินเดีย พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส กล่าวต้อนรับในนามของพระสงฆ์นานาชาติและประเทศไทย 

ขณะที่ พระศรีโพธิวิเทศ ได้กล่าวปาฐกถาในนามของพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) มีใจความสำคัญว่า วันนี้พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา จากทั่วโลกจำนวนมาก มาประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อสวดสาธยายธรรมะของพระพุทธองค์เป็นการสืบต่อพระศาสนา เหมือนดังที่พระพุทธองค์เคยตรัสกับพระอานนท์ว่า "ธรรมและวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอ"

การมารวมด้วยความพร้อมเพรียงกันของสังฆเพื่อร่วมกันสวดมนต์ เพื่อให้เกิดสันติสุข ความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน โดยมีพุทธสถานสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานเป็นจุดศูนย์กลาง ที่จะทำให้เกิดความสุข ความรัก และความปรารถนาดีซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง.

เปิดแล้วอย่างสวยงาม งานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ที่เมืองกุสินารา พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ทั้งไทย อินเดีย เนปาล พม่า ฯลฯ มาประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า... 15 พ.ย. 2560 19:00 15 พ.ย. 2560 19:55 ไทยรัฐ